หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแผนกลยุทธ์สู่การบริหารงานเชิงปฏิบัติ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Strategic Planning & Implementation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแผนกลยุทธ์สู่การบริหารงานเชิงปฏิบัติ (Build Strategic Planning & Implementation)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างแผนกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Planning) ให้เกิดความชัดเจน แล้วสามารถแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงาน (Implementation) ในแต่ละหน่วยงานย่อย จนถึงระดับบุคลากร ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกัน ก็จะทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ได้ เพราะทุกคนในองค์กรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ที่เป็น Balance Score Card มาดำเนินการปฏิบัติและวัดผลลัพธ์ ทำให้แผนปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นการบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายควรให้ความสำคัญกับ 4 เรื่องหลักดังนี้
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางการทำงานเชิงกลยุทธ์และนำไปสู่แผนปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ทำงานอย่างเป็นระบบมีกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถแปลงแผนงานเชิงกลยุทธ์สู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องทั้งองค์กร และปฏิบัติใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบแนวทางปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของตัวเอง ทีมงานและองค์กรได้อย่างครบถ้วน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างแผนกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นระบบ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ การสร้างแผนกลยุทธ์
       หลักการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์
       การประเมินสภาวะการแข่งขันด้วย 5 Forces Model
       การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย SWOT
       การสร้างกลยุทธ์เชิงธุรกิจขององค์กร
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงกลยุทธ์
องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
       การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
       การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
       การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)
       การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control & Evaluation)
       Workshop : การสร้างแผนงานเชิงกลยุทธ์
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ BSC
       กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Balance Scrod Card)
       การบริหารการตลาดด้วย BCG Matrix
       การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล (Budgeting)
       กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐาน ISO
       การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญขององค์กร (7s)
       Workshop : วางแผนทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ครบเครื่องเรื่องการบริการพิชิตเป้าหมาย
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       Workshop : ความเหมือนและความแตกต่างของการบริหาร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร