หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแผนกลยุทธ์สู่การบริหารงานเชิงปฏิบัติ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Strategic Planning & Implementation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแผนกลยุทธ์สู่การบริหารงานเชิงปฏิบัติ (Build Strategic Planning & Implementation)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างแผนกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Planning) ให้เกิดความชัดเจน แล้วสามารถแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงาน (Implementation) ในแต่ละหน่วยงานย่อย จนถึงระดับบุคลากร ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกัน ก็จะทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ได้ เพราะทุกคนในองค์กรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ที่เป็น Balance Score Card มาดำเนินการปฏิบัติและวัดผลลัพธ์ ทำให้แผนปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นการบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายควรให้ความสำคัญกับ 4 เรื่องหลักดังนี้
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางการทำงานเชิงกลยุทธ์และนำไปสู่แผนปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ทำงานอย่างเป็นระบบมีกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถแปลงแผนงานเชิงกลยุทธ์สู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องทั้งองค์กร และปฏิบัติใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบแนวทางปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของตัวเอง ทีมงานและองค์กรได้อย่างครบถ้วน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างแผนกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นระบบ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ การสร้างแผนกลยุทธ์
       หลักการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์
       การประเมินสภาวะการแข่งขันด้วย 5 Forces Model
       การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย SWOT
       การสร้างกลยุทธ์เชิงธุรกิจขององค์กร
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงกลยุทธ์
องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
       การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
       การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
       การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)
       การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control & Evaluation)
       Workshop : การสร้างแผนงานเชิงกลยุทธ์
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ BSC
       กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Balance Scrod Card)
       การบริหารการตลาดด้วย BCG Matrix
       การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล (Budgeting)
       กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐาน ISO
       การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญขององค์กร (7s)
       Workshop : วางแผนทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ครบเครื่องเรื่องการบริการพิชิตเป้าหมาย
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       Workshop : ความเหมือนและความแตกต่างของการบริหาร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ