หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Motivation to improve work efficiency)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Motivation to improve work efficiency)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
   ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเองว่า งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่มีความสุข
   ทางสถาบัน จึงได้จัดหลักสูตร การสร้างแรงจุงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานในองค์กร เกิดความสุขต่อตนเอง มองเห็นภาพตนเองอย่างมีเป้าหมาย ทำงานเชิงรุกและเป็นมืออาชีพ มีการคิดในการสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีจิตสำนึกการักองค์กร มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กร มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมสร้างความรับผิดชอบที่เกิดจากตนเอง นำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงานเชิงรุก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น
เพือสร้างความสำเร็จในหลักแห่งการทำงานเชิงรุก การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การบริหารเวลา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การปรับความคิด ความเชื่อ เพื่อสาร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
เรียนรู้หลักคิดการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและการทำงานเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต
เรียนรู้หลักการสร้างกำลังใจเพื่อสร้างความสุขในการปรับอารมณ์แห่งการท้อถอยในการทำงาน
เรียนรู้หลักการสร้างตนเองให้ทำงานเชิงรุกและเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพที่องค์กรคาดหวัง
เรียนรู้หลักคิดการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อลดความกังวลใจที่เกิดขึ้นในการทำงาน
เรียนรู้หลักการวางแผน บริหารเวลาในการทำงานแต่ละวัน อะไรคือความสำคัญ อะไรไม่สำคัญในแต่ละวันเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงาน
เรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของคนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมิตรภาพอย่างยั่งยืนในการทำงาน
7 เคล็ดลับในการสร้างความสุขและความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองในการเป็นมืออาชีพในการทำงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถมีวิธีคิดในเชิงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การสร้างเป้าหมาย การวางแผน และการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหากัน

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การบรรยาย 40%
เกมส์บริหารพฤติกรรม/Workshop/Role Playing 40%
กรณีศึกษา และดู VDO 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม