หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Motivation for Staff Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทีมงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นแนวทางสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานปรับเปลี่ยนตัวเอง มองเห็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่ดี และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ โดยหัวหน้างานเกิดความเข้าใจคุณลักษณะของทีมงาน และปฏิบัติกับทีมงานอย่างสอดคล้องเหมาะสม กระตุ้นให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง

“งานได้ผล คนเป็นสุข”

การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมีกระบวนการที่ครบวงจร ดังนี้...
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานอย่างมีระบบ (Planning for Target)
      อบรม สัมมนา การสอนงานได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (Coaching)
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและดูแล (Counselling)
      อบรม สัมมนา การติดตามงานและให้คำแนะนำ (Monitoring & Supervise)
      อบรม สัมมนา การประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Evaluation & Feedback)
การประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคในการเสริมแรงทางบวกละทางลบ ทำให้ทีมงานเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานของตัวเอง มองเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตัวเอง (Benefit) และผลกระทบเชิงลบหากไม่พัฒนาตัวเอง (Effect) ทำให้ทีมงานเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง จึงเป็นผู้เลือกสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ด้วยความเต็มใจ บรรลุเป้าหมายที่รับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแรงจูงใจด้วยการใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง (Performance Management) ในการกำหนดเป็นหมายที่ชัดเจน (SMART Goal) และวางแผนการปฏิบัติงานพิชิตเป้าหมายที่ต้องการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาทีมงานทั้งเรื่องงานและเรื่องจิตใจ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการติดตามงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การใช้หลักการจิตวิทยาเชิงบวกในการจูงใจทีมงาน
      อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การเข้าใจทีมงานด้วย DISC
      อบรม สัมมนา Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      อบรม สัมมนา เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงานของตัวเอง
เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
      อบรม สัมมนา ความคิด ความรู้สึกที่เกี่ยวกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา หลักการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal
      อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      อบรม สัมมนา กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการให้รางวัลเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Workshop : การตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal
การบริหารจัดการและการพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเสริมแรงทางบวกและทางลบ
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการให้คำปรึกษา (Counselling)
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
      อบรม สัมมนา Pole Playing : เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษา
การติดตามและประเมินผลเสริมแรงจูงใจในการทำงาน
      อบรม สัมมนา หลักการติดตามผลที่ดี (Monitoring)
      อบรม สัมมนา การประเมินผลอย่างเป็นธรรม (Effective Evaluation)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร


 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง