หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วย 7Q - หลักสูตร 1 วัน
(7Q)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วย 7Q (7Q)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“นำวิธีคิดสู่ความสำเร็จ ความสุข ความสัมพันธ์ ด้วยการใช้ 7Q”

หลักการและเหตุผล
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงานถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง เพราะแรงจูงใจจะคอยผลักดันให้พนักงานนั้นๆมีพลังในการสร้างผลงานต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานสามารถสร้างได้จากทั้งภายในและภายนอก ซึ่งพนักงานแต่ละคนย่อมมีแรงจูงใจที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกัน แต่แรงจูงใจของการทำงานที่จะเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ได้ดีที่สุดนั้น เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากภายในของตัวพนักงานนั้นๆเอง 
ดังนั้น แรงจูงใจที่จะช่วยผลักดันให้เกิดเป็นผลผลสัมฤทธิ์ได้ดี ย่อมต้องมีจิตสำนึกที่ดีด้วยเช่นกัน เมื่อสองอย่างมาบรรจบก็จะเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะช่วยสร้างสรรค์ความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กร ที่มีความสุขจากความสัมพันธ์อันดีของพนักงานทุกคน ความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรจะเปลี่ยนไปสู่ความรักและความสามัคคี ส่งผลให้ในระยะยาวองค์กรสามารถก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ด้วยการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกที่เปี่ยมด้วยพลัง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์สูงสุดให้กับการทำงาน รวมไปถึงการใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

“แรงจูงใจและจิตสำนึกที่เปี่ยมด้วยพลัง สร้างผลสัมฤทธิ์สูงสุดให้กับการทำงาน”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีและสร้างความสุขในการทำงาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีสัมพันธ์ที่ดีกันภายในทีมงาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการปรับพฤติกรรมความคิดในการปฎิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การมองตนเองจากภายในสู่ภายนอก 
แนวคิดการบริหารงานที่สร้างสุข สร้างสัมพันธ์ สร้างงาน สร้างคน 
ความสัมพันธ์ของพนักงานกับองค์กร 
การเปลี่ยนแปลงรอบด้านที่เกิดขึ้น การปรับประยุกต์รอบตัวที่ตามมา 
ความหมายของ 7Q 
ผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ด้วย 7Q (สร้างจากภายในสู่ภายนอก) 
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกที่เปี่ยมด้วยพลังที่สร้างสรรค์ 
การประยุกต์ใช้ 7Q กับการทำงานและชีวิตประจำวัน 
การบริหารตนเองและผู้อื่น ด้วย 7Q 
สร้างความเป็นเลิศให้องค์กรด้วยวิธีการ 7Q 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
         อบรมบริการ ให้โจทย์การพัฒนาคนด้วย 7Q 
         อบรมบริการ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นด้วย 7Q
         อบรมบริการ นำเสนอบทบาทจากภายในสู่ภายนอก 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม