หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานของสมองส่งผลไปถึงการแสดงออกที่พฤติกรรม (Behavior) ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) ของมนุษย์ ทำให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตัวเองและผู้อื่นได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กรอบความคิด (Mindset) และพฤติกรรม
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแนวความคิดที่ดี โดยการปรับเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลของสมองเชิงบวก (Positive Brain) ให้ดึงศักยภาพออกมาใช้


การสร้างสภาวะที่ดีในการทำงาน (Peak State) ส่งผลให้สามารถสร้างความรู้สิ่งที่ดีต่อการทำงานได้ด้วยหลักการ 3 เรื่อง คือ 

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน จะทำให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดีเพิ่มขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองเชิงบวก (Positive Brain) ได้เป็นอย่างดีแล้วสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานด้วยทัศนคติเชิงบวกกับตัวเองและการทำงาน ทำให้เกิดความสุขและงานสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดใหม่ (Mindset) ในการจูงใจทีมงาน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทันที 
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองสร้างพฤติกรรม 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน 
       สมองกับการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
       คุณลักษณะของบุคคลกับสมอง 4 ส่วน (Whole Brain)
       เทคนิคการตอบสนองความต้องการของสมอง (Brain Need)
       กิจกรรม : การเรียนรู้การทำงานของสมอง 
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน (Positive Attitude)
       หลุมพรางทางความคิดสร้างทัศนคติเชิงลบ 
       ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก 
       Workshop : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
       กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน 
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี 
       การใช้เรื่องเล่าสร้างแนวคิดดีๆ (Story Telling)
       เทคนิคการใช้เครื่องมือสร้างแนวความคิดเชิงบวก 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การทำงานเป็นทีม 
       กิจกรรม : การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน 
การประยุกต์ใช้ทัศนคติเชิงบวกกับการดำเนินชีวิต 
       การดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ 
       กล้าฝัน...กล้าทำ...สร้างความสำเร็จ 
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วยสติ (Mindfulness)
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง (Engagement)
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ