คอร์สฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย 7Q

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย 7Q

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนา ระดับความฉลาด (Quotient) ในด้านต่างๆของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางในการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้น สร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป
การให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับความฉลาดให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค โดยทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น เช่น
      IQ (Intelligence Quotient) : การใช้ความฉลาดทางปัญญาแก้ปัญหา
      EQ (Emotion Quotient) : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
      AQ (Adversity Quotient) : การเผชิญปัญหาอุปสรรคด้วยความท้าทาย
      CQ (Creative Quotient) : การสร้างสรรค์แนวทางต่างๆ อย่างชาญฉลาด
      MQ (Moral Quotient) : การเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
      PQ (Positive Quotient) : การสร้างจิตผู้ทรงปัญญากับเหตุการณ์ต่างๆ
      SQ (Social Quotient) : การปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างเป็นธรรมชาติ
การเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติตัวเอง 7Q ด้วยตัวเอง ช่วยทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตัวเองด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีแนวทางปฏิบัติกับเหตุการณ์อย่างมีสติ สร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างสม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้ 7Q กับสถานการณ์ต่างๆ ในเชิงปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน Class ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) กับการฉลาดในระดับต่างๆ ของแต่ละ Q ได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญอยู่ของตัวเองได้ทันที


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแก่นของการพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางการพัฒนา 7Q ผ่านกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 7Q กับสถานการณ์เสมือนจริงผ่านกรณีศึกษา ทำให้มีแนวทางเชิงปฏิบัติที่เป็น Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนค้นพบเทคนิคในการใช้ความฉลาด 7Q กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ พร้อมนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 7Q ของตัวเอง
      ความหมายและแก่นสำคัญของ 7Q
      หลักการพัฒนาตัวเองด้วย 7Q (พอสังเขป)
      แบบทดสอบความคิด ความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆ
      Workshop : คุณใช้ 7Q ของคุณอย่างไร?
การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 7Q ด้วยตัวเอง
      สนุกกับการใช้ IQ กับการแก้ปัญหาต่างๆ
      การพัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      การพัฒนาหลักการคิดพิชิตเป้าหมาย (AQ)
      การพัฒนาให้มีแนวความคิดสร้างสรรค์ (CQ)
      กิจกรรม : การพัฒนาตัวเองด้านต่างๆ
การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 7Q ด้วยตัวเอง
      การพัฒนาจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม (MQ)
      การพัฒนาจิตผู้ทรงปัญญาของตัวเอง (PQ)
      การพัฒนาความฉลาดทางด้านสังคม (SQ)
      การสร้างแนวทางปฏิบัติด้วย MQ,PQ และ SQ ของตัวเอง
      กิจกรรม : การสร้างจิตที่ดีในการอยู่ร่วมในสังคม
      กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
การประยุกต์ใช้ 7Q ในการทำงานและดำเนินชีวิต
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจกับสถานการณ์ต่างๆ
      การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
      การจัดการกับวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบของตัวเอง
      Role Playing : เทคนิคการใช้ 7Q กับสถานการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 7Qการสร้างแรงจูงใจความฉลาดทางอารมณ์

แสดงความคิดเห็น