หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย 7Q - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย 7Q

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนา ระดับความฉลาด (Quotient) ในด้านต่างๆของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางในการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้น สร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป
การให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับความฉลาดให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค โดยทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น เช่น
      IQ (Intelligence Quotient) : การใช้ความฉลาดทางปัญญาแก้ปัญหา
      EQ (Emotion Quotient) : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
      AQ (Adversity Quotient) : การเผชิญปัญหาอุปสรรคด้วยความท้าทาย
      CQ (Creative Quotient) : การสร้างสรรค์แนวทางต่างๆ อย่างชาญฉลาด
      MQ (Moral Quotient) : การเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
      PQ (Positive Quotient) : การสร้างจิตผู้ทรงปัญญากับเหตุการณ์ต่างๆ
      SQ (Social Quotient) : การปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างเป็นธรรมชาติ
การเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติตัวเอง 7Q ด้วยตัวเอง ช่วยทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตัวเองด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีแนวทางปฏิบัติกับเหตุการณ์อย่างมีสติ สร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างสม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้ 7Q กับสถานการณ์ต่างๆ ในเชิงปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน Class ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) กับการฉลาดในระดับต่างๆ ของแต่ละ Q ได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญอยู่ของตัวเองได้ทันที


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแก่นของการพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางการพัฒนา 7Q ผ่านกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 7Q กับสถานการณ์เสมือนจริงผ่านกรณีศึกษา ทำให้มีแนวทางเชิงปฏิบัติที่เป็น Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนค้นพบเทคนิคในการใช้ความฉลาด 7Q กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ พร้อมนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 7Q ของตัวเอง
      ความหมายและแก่นสำคัญของ 7Q
      หลักการพัฒนาตัวเองด้วย 7Q (พอสังเขป)
      แบบทดสอบความคิด ความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆ
      Workshop : คุณใช้ 7Q ของคุณอย่างไร?
การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 7Q ด้วยตัวเอง
      สนุกกับการใช้ IQ กับการแก้ปัญหาต่างๆ
      การพัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      การพัฒนาหลักการคิดพิชิตเป้าหมาย (AQ)
      การพัฒนาให้มีแนวความคิดสร้างสรรค์ (CQ)
      กิจกรรม : การพัฒนาตัวเองด้านต่างๆ
การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 7Q ด้วยตัวเอง
      การพัฒนาจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม (MQ)
      การพัฒนาจิตผู้ทรงปัญญาของตัวเอง (PQ)
      การพัฒนาความฉลาดทางด้านสังคม (SQ)
      การสร้างแนวทางปฏิบัติด้วย MQ,PQ และ SQ ของตัวเอง
      กิจกรรม : การสร้างจิตที่ดีในการอยู่ร่วมในสังคม
      กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
การประยุกต์ใช้ 7Q ในการทำงานและดำเนินชีวิต
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจกับสถานการณ์ต่างๆ
      การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
      การจัดการกับวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบของตัวเอง
      Role Playing : เทคนิคการใช้ 7Q กับสถานการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง