Advance Course การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย 7Q

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Softskill / การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย 7Q

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนา ระดับความฉลาด (Quotient) ในด้านต่างๆของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางในการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้น สร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป
การให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับความฉลาดให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค โดยทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น เช่น
      IQ (Intelligence Quotient) : การใช้ความฉลาดทางปัญญาแก้ปัญหา
      EQ (Emotion Quotient) : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
      AQ (Adversity Quotient) : การเผชิญปัญหาอุปสรรคด้วยความท้าทาย
      CQ (Creative Quotient) : การสร้างสรรค์แนวทางต่างๆ อย่างชาญฉลาด
      MQ (Moral Quotient) : การเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
      PQ (Positive Quotient) : การสร้างจิตผู้ทรงปัญญากับเหตุการณ์ต่างๆ
      SQ (Social Quotient) : การปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างเป็นธรรมชาติ
การเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติตัวเอง 7Q ด้วยตัวเอง ช่วยทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตัวเองด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีแนวทางปฏิบัติกับเหตุการณ์อย่างมีสติ สร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างสม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้ 7Q กับสถานการณ์ต่างๆ ในเชิงปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน Class ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) กับการฉลาดในระดับต่างๆ ของแต่ละ Q ได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญอยู่ของตัวเองได้ทันที


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแก่นของการพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางการพัฒนา 7Q ผ่านกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 7Q กับสถานการณ์เสมือนจริงผ่านกรณีศึกษา ทำให้มีแนวทางเชิงปฏิบัติที่เป็น Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนค้นพบเทคนิคในการใช้ความฉลาด 7Q กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ พร้อมนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 7Q ของตัวเอง
      ความหมายและแก่นสำคัญของ 7Q
      หลักการพัฒนาตัวเองด้วย 7Q (พอสังเขป)
      แบบทดสอบความคิด ความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆ
      Workshop : คุณใช้ 7Q ของคุณอย่างไร?
การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 7Q ด้วยตัวเอง
      สนุกกับการใช้ IQ กับการแก้ปัญหาต่างๆ
      การพัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      การพัฒนาหลักการคิดพิชิตเป้าหมาย (AQ)
      การพัฒนาให้มีแนวความคิดสร้างสรรค์ (CQ)
      กิจกรรม : การพัฒนาตัวเองด้านต่างๆ
การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 7Q ด้วยตัวเอง
      การพัฒนาจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม (MQ)
      การพัฒนาจิตผู้ทรงปัญญาของตัวเอง (PQ)
      การพัฒนาความฉลาดทางด้านสังคม (SQ)
      การสร้างแนวทางปฏิบัติด้วย MQ,PQ และ SQ ของตัวเอง
      กิจกรรม : การสร้างจิตที่ดีในการอยู่ร่วมในสังคม
      กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
การประยุกต์ใช้ 7Q ในการทำงานและดำเนินชีวิต
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจกับสถานการณ์ต่างๆ
      การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
      การจัดการกับวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบของตัวเอง
      Role Playing : เทคนิคการใช้ 7Q กับสถานการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 7Qการสร้างแรงจูงใจความฉลาดทางอารมณ์

แสดงความคิดเห็น