หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างและพัฒนานักธุรกิจเครือข่ายของผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
(Network Business Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างและพัฒนานักธุรกิจเครือข่ายของผู้นำ (Network Business Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวใจสำคัญของธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำคัญ คือ ผู้นำเครือข่าย ที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) บริหารงานอย่างมีระบบ สร้างมาตรฐานการทำงานที่ดี มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ขยายเครือข่ายและทำให้นักธุรกิจเครือข่ายในทีมงานประสบความสำเร็จ สู่องค์กรในฝันร่วมกัน
องค์ประกอบที่สำคัญในการทำให้ธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือ.....
      อบรม สัมมนา สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา แผนงานสร้างรายได้ จูงใจ เห็นผลที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา ผู้นำทีมธุรกิจเครือข่ายสร้างและพัฒนาทีมตลอดเวลา
      อบรม สัมมนา การบริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
การขยายเครือข่ายนักธุรกิจ (Sponsor) อย่างมีคุณภาพ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้นำสร้างผู้นำ หากผู้นำในเครือข่ายขยายนักธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมตลอดเวลา ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยการใช้เทคนิคต่างๆ กับการเชิญชวนผู้มุ่งหวังให้เข้าร่วมทีมและเติบโตไปด้วยกัน เช่น....
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะคำปฏิเสธด้วยการจูงใจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเปลี่ยนมุมมองสร้างโอกาสทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณค่าภายใน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการดึงศักยภาพของบุคลากรด้วยการโค้ช

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการบริหารงานและพัฒนาทีมงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเทคนิคในการขยายทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถจูงใจให้เข้าร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยเทคนิคต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบโปรแกรมการสร้างและพัฒนานักธุรกิจเครือข่ายใน Style ของตัวเองสู่องค์กรในฝันที่ประสบความสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญขององค์ประกอบขององค์กรธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ และมุ่งเน้นในการปฏิบัติและพัฒนาตัวเองพร้อมทีมงาน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างนักธุรกิจเครือข่ายคุณภาพ
      อบรม สัมมนา สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวคิด
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของนักธุรกิจเครือข่ายที่ดี
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบที่สำคัญในการทำธุรกิจเครือข่าย
      อบรม สัมมนา ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
การสร้าง Growth Mindset ในการบริหารธุรกิจเครือข่าย
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการทำงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา แนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จในธุรกิจ
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานใน Style ตัวเอง
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้นักธุรกิจ (Sponsor)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะคำปฏิเสธด้วยการจูงใจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเปลี่ยนมุมมองสร้างโอกาสทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณค่าภายใน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการดึงศักยภาพของบุคคลด้วยการโค้ช
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง
การบริหารธุรกิจเครือข่ายเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การบริหารธุรกิจเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การสร้างมาตรฐานการทำงานบรรลุความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา เส้นทางการเติบโตของนักธุรกิจเครือข่าย
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาตัวเองและทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ