หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างและพัฒนานักธุรกิจเครือข่ายของผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
(Network Business Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างและพัฒนานักธุรกิจเครือข่ายของผู้นำ (Network Business Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวใจสำคัญของธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำคัญ คือ ผู้นำเครือข่าย ที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) บริหารงานอย่างมีระบบ สร้างมาตรฐานการทำงานที่ดี มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ขยายเครือข่ายและทำให้นักธุรกิจเครือข่ายในทีมงานประสบความสำเร็จ สู่องค์กรในฝันร่วมกัน
องค์ประกอบที่สำคัญในการทำให้ธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือ.....
      อบรม สัมมนา สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา แผนงานสร้างรายได้ จูงใจ เห็นผลที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา ผู้นำทีมธุรกิจเครือข่ายสร้างและพัฒนาทีมตลอดเวลา
      อบรม สัมมนา การบริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
การขยายเครือข่ายนักธุรกิจ (Sponsor) อย่างมีคุณภาพ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้นำสร้างผู้นำ หากผู้นำในเครือข่ายขยายนักธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมตลอดเวลา ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยการใช้เทคนิคต่างๆ กับการเชิญชวนผู้มุ่งหวังให้เข้าร่วมทีมและเติบโตไปด้วยกัน เช่น....
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะคำปฏิเสธด้วยการจูงใจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเปลี่ยนมุมมองสร้างโอกาสทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณค่าภายใน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการดึงศักยภาพของบุคลากรด้วยการโค้ช

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการบริหารงานและพัฒนาทีมงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเทคนิคในการขยายทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถจูงใจให้เข้าร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยเทคนิคต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบโปรแกรมการสร้างและพัฒนานักธุรกิจเครือข่ายใน Style ของตัวเองสู่องค์กรในฝันที่ประสบความสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญขององค์ประกอบขององค์กรธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ และมุ่งเน้นในการปฏิบัติและพัฒนาตัวเองพร้อมทีมงาน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างนักธุรกิจเครือข่ายคุณภาพ
      อบรม สัมมนา สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวคิด
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของนักธุรกิจเครือข่ายที่ดี
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบที่สำคัญในการทำธุรกิจเครือข่าย
      อบรม สัมมนา ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
การสร้าง Growth Mindset ในการบริหารธุรกิจเครือข่าย
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการทำงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา แนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จในธุรกิจ
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานใน Style ตัวเอง
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้นักธุรกิจ (Sponsor)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะคำปฏิเสธด้วยการจูงใจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเปลี่ยนมุมมองสร้างโอกาสทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณค่าภายใน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการดึงศักยภาพของบุคคลด้วยการโค้ช
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง
การบริหารธุรกิจเครือข่ายเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การบริหารธุรกิจเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การสร้างมาตรฐานการทำงานบรรลุความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา เส้นทางการเติบโตของนักธุรกิจเครือข่าย
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาตัวเองและทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง