หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างและพัฒนา KM Facilitator ในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างและพัฒนา KM Facilitator ในองค์กร

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรที่มีการจัดการความรู้ในองค์กร (Organization Knowledge Management) ช่วยทำให้สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากร กลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ภายในองค์กร
 กระบวนการสร้างความรู้ในองค์กรและการนำไปประยุกต์ 7 ขั้นตอนดังนี้.....

การสร้างและพัฒนา KM Facilitator ที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะช่วยดำเนินการให้เกิดการจัดการความรู้ในแต่ละหน่วยงาน แล้วทำให้ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่นำไปแบ่งปันและประยุกต์ใช้ได้ (Explicit Knowledge) ก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร กลายเป็นองค์กรที่สร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมกับบทบาทของ KM Facilitator ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวแทนในการทำให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนเลือกใช้บทบาทต่างๆที่เหมาะสมในการเอื้ออำนวยให้กลุ่มการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นจูงใจและดำเนินการในเรื่องต่างๆจนสามารถนำความรู้เข้าสู่ระบบได้อย่างสมบูรณ์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะต่างๆ ในฐานะ KM Facilitator จนเกิดความเชี่ยวชาญและพร้อมนำไปดำเนินการในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Management)
       สร้างการตระหนักรู้กับคำสำคัญ (Keywords)
       หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
       กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
       การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
       การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices)
       Workshop: สรุปแนวทางจัดการความรู้ในองค์กร
การพัฒนาบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (KM Facilitator)
       การสร้างกรอบความคิดให้ KM Facilitator
       บทบาทของ KM Facilitator ในเหตุการณ์ต่างๆ
       การจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ
       การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วย 6 Step Learning Model
       กิจกรรม : กำหนดแนวทางสร้างองค์ความรู้
การพัฒนาทักษะการเป็น KM Facilitator
      การอธิบายหลักการจัดการความรู้ (Explanation)
      การกระตุ้นจูงใจให้เห็นประโยชน์ (Coaching)
      การเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำ (Facilitation)
      การเป็นพี่เลี้ยงร่วมดำเนินการ (Mentoring)
      Role Playing : การจัดทำ KM ด้วยทักษะต่างๆ
เทคนิคในการจูงใจให้เกิด KM ในองค์กร
      การเปลี่ยน Tacit Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge
      การเลือกใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก
      การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      การถอดบทเรียนกรณีศึกษาสู่องค์ความรู้
      กิจกรรม: ดำเนินการจัดทำ KM ด้วยเทคนิคต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร