Advance Course การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด

(Building Your Own Inner Coach for Life) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างที่อยากเป็น เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราในหลายๆ ด้านดีขึ้น มีหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านความรู้ พัฒนาความคิด พัฒนาทักษะต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่เหมาะสมทั้งนั้น แต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ด้วยการสร้างโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) ขึ้นมาช่วยให้เราสามารถก้าวเดินจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่เป้าหมายด้านต่างๆ ในชีวิติได้ง่ายขึ้น ซึ่งขอเรียกว่า โค้ชชีวิต (Life Coach)

การประเมินกงล้อชีวิต จะทำให้เรามองเห็นตัวเองในด้านต่างๆ ของชีวิตแล้วเลือกด้านที่เรายังไม่พึงพอใจมากำหนดเป็นเป้าหมายแล้วช่วยให้โค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach)ช่วยให้เราก้าวข้ามหรือเดินทางสู่เป้าหมายได้ตามที่เราต้องการด้วยกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเองผ่าน TGROW Model จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของเรามีขั้นตอนและเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

เทคนิคการกำหนดเป้าหมายมีหลากหลายวิธีเพื่อทำให้เป้าหมายเกิดความชัดเจนในหลักการนี้จะทำให้ผู้เรียน สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย SMART Model คือ
       S: Specific (เฉพาะเจาะจง)
       M: Measurable (สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้)
       A: Appealing (สร้างแรงปรารถนา)
       R: Realistic (ปฏิบัติได้แต่ท้าทาย)
       T: Timed (กำหนดเวลาชัดเจน)
ทักษะที่สำคัญของโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) เพื่อพัฒนาให้สามารถดำเนินการโค้ชตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนเป็นอย่างมาก เพราะความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำ จนกลายเป็นนิสัยของเรานั้นจะเป็นอุปสรรคขัดขวางให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เท่าที่เราต้องการ การเป็นโค้ชให้กับตัวเอง จึงต้องพัฒนาทักษะสำคัญเหล่านี้อย่างจริงจัง เช่น...
       Questioning (การใช้คำถามที่ทรงพลัง)
       Listening (การรับฟังอย่างไม่มีข้อสงสัย)
       Belief (ความเชื่อที่มั่นคง)
       Attitude (ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง)
       Words (คำพูดเสริมแรง)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และพัฒนาตัวเองได้ด้วยการโค้ชตัวเองอย่างมีรูปแบบและกระบวนการที่ชัดเจน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการใช้ทักษะด้านต่างๆ ที่สำคัญในการทำหน้าที่เป็นโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) ได้ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อเรียนรู้กระบวนการโค้ชตาม TGROW Model ได้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับชีวิตของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาสั่งหรือบังคับให้เปลี่ยนแปลง ทำให้องค์กรได้บุคลากรที่ได้คุณภาพเพิ่มขึ้นทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach)
       โค้ชภายในตัวเองเป็นใคร?
       หลักการของการเป็นโค้ช
     
 การโค้ชชีวิตตัวเอง (Life Coach) เกิดประโยชน์อย่างไร?
       คุณอยากเป็นโค้ชให้ตัวเองหรือไม่?
       Workshop:เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของโค้ชภายในตัวเอง

ทักษะที่สำคัญของการเป็นโค้ชภายใน
       การใช้คำถามที่ทรงพลังในตัวเอง (Powerful Questioning)
       อนุภาพของการฟังหมดใจ (Effective Listening)
       การเอาชนะความกลัวด้วยความเชื่อที่มั่นคง (The Power of Belief)
       การมีทัศนคติเชิงบวกกับตัวเอง (Positive Attitude)
       การโปรแกรมภาษาเชิงบวกให้สมอง (NLP)
       กิจกรรม: เทคนิคการใช้คำถามของโค้ช
       กิจกรรม: เทคนิคการใช้โปรแกรม NLP

การสร้างกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง (Life Coaching Process)
       สำรวจสถานะปัจจุบันของตัวเอง
       กำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model
       กระบวนการโค้ชด้วย TGROW Model
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชชิ่งกันและกัน

การประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของตัวเอง
       วิเคราะห์ชีวิตตัวเองด้วยกงล้อชีวิต
       กำหนดเป้าหมายและเลือกเป้าหมาย
       สร้างแบบแผนการโค้ชตัวเองด้วยตัวเอง
       ประโยชน์ของการสร้างโค้ชภายในให้ตัวเอง

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงของตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Inner CoachLife CoachSMART Model

แสดงความคิดเห็น