หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด - หลักสูตร 1 วัน
(Building Your Own Inner Coach for Life)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด (Building Your Own Inner Coach for Life)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างที่อยากเป็น เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราในหลายๆ ด้านดีขึ้น มีหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านความรู้ พัฒนาความคิด พัฒนาทักษะต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่เหมาะสมทั้งนั้น แต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ด้วยการสร้างโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) ขึ้นมาช่วยให้เราสามารถก้าวเดินจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่เป้าหมายด้านต่างๆ ในชีวิติได้ง่ายขึ้น ซึ่งขอเรียกว่า โค้ชชีวิต (Life Coach)

การประเมินกงล้อชีวิต จะทำให้เรามองเห็นตัวเองในด้านต่างๆ ของชีวิตแล้วเลือกด้านที่เรายังไม่พึงพอใจมากำหนดเป็นเป้าหมายแล้วช่วยให้โค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach)ช่วยให้เราก้าวข้ามหรือเดินทางสู่เป้าหมายได้ตามที่เราต้องการด้วยกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเองผ่าน TGROW Model จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของเรามีขั้นตอนและเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

เทคนิคการกำหนดเป้าหมายมีหลากหลายวิธีเพื่อทำให้เป้าหมายเกิดความชัดเจนในหลักการนี้จะทำให้ผู้เรียน สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย SMART Model คือ
       S: Specific (เฉพาะเจาะจง)
       M: Measurable (สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้)
       A: Appealing (สร้างแรงปรารถนา)
       R: Realistic (ปฏิบัติได้แต่ท้าทาย)
       T: Timed (กำหนดเวลาชัดเจน)
ทักษะที่สำคัญของโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) เพื่อพัฒนาให้สามารถดำเนินการโค้ชตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนเป็นอย่างมาก เพราะความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำ จนกลายเป็นนิสัยของเรานั้นจะเป็นอุปสรรคขัดขวางให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เท่าที่เราต้องการ การเป็นโค้ชให้กับตัวเอง จึงต้องพัฒนาทักษะสำคัญเหล่านี้อย่างจริงจัง เช่น
       Questioning (การใช้คำถามที่ทรงพลัง)
       Listening (การรับฟังอย่างไม่มีข้อสงสัย)
       Belief (ความเชื่อที่มั่นคง)
       Attitude (ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง)
       Words (คำพูดเสริมแรง)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และพัฒนาตัวเองได้ด้วยการโค้ชตัวเองอย่างมีรูปแบบและกระบวนการที่ชัดเจน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการใช้ทักษะด้านต่างๆ ที่สำคัญในการทำหน้าที่เป็นโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) ได้ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อเรียนรู้กระบวนการโค้ชตาม TGROW Model ได้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับชีวิตของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาสั่งหรือบังคับให้เปลี่ยนแปลง ทำให้องค์กรได้บุคลากรที่ได้คุณภาพเพิ่มขึ้นทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach)
       โค้ชภายในตัวเองเป็นใคร?
       หลักการของการเป็นโค้ช
     
 การโค้ชชีวิตตัวเอง (Life Coach) เกิดประโยชน์อย่างไร?
       คุณอยากเป็นโค้ชให้ตัวเองหรือไม่?
       Workshop:เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของโค้ชภายในตัวเอง

ทักษะที่สำคัญของการเป็นโค้ชภายใน
       การใช้คำถามที่ทรงพลังในตัวเอง (Powerful Questioning)
       อนุภาพของการฟังหมดใจ (Effective Listening)
       การเอาชนะความกลัวด้วยความเชื่อที่มั่นคง (The Power of Belief)
       การมีทัศนคติเชิงบวกกับตัวเอง (Positive Attitude)
       การโปรแกรมภาษาเชิงบวกให้สมอง (NLP)
       กิจกรรม: เทคนิคการใช้คำถามของโค้ช
       กิจกรรม: เทคนิคการใช้โปรแกรม NLP

การสร้างกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง (Life Coaching Process)
       สำรวจสถานะปัจจุบันของตัวเอง
       กำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model
       กระบวนการโค้ชด้วย TGROW Model
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชชิ่งกันและกัน

การประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของตัวเอง
       วิเคราะห์ชีวิตตัวเองด้วยกงล้อชีวิต
       กำหนดเป้าหมายและเลือกเป้าหมาย
       สร้างแบบแผนการโค้ชตัวเองด้วยตัวเอง
       ประโยชน์ของการสร้างโค้ชภายในให้ตัวเอง

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงของตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องหลักการของโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) และทักษะที่สำคัญของการเป็นโค้ชภายใน ด้วยการสร้างกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง (Life Coaching Process) และการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของตัวเอง ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร