หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด - หลักสูตร 1 วัน
(Building Your Own Inner Coach for Life)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด (Building Your Own Inner Coach for Life)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างที่อยากเป็น เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราในหลายๆ ด้านดีขึ้น มีหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านความรู้ พัฒนาความคิด พัฒนาทักษะต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่เหมาะสมทั้งนั้น แต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ด้วยการสร้างโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) ขึ้นมาช่วยให้เราสามารถก้าวเดินจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่เป้าหมายด้านต่างๆ ในชีวิติได้ง่ายขึ้น ซึ่งขอเรียกว่า โค้ชชีวิต (Life Coach)

การประเมินกงล้อชีวิต จะทำให้เรามองเห็นตัวเองในด้านต่างๆ ของชีวิตแล้วเลือกด้านที่เรายังไม่พึงพอใจมากำหนดเป็นเป้าหมายแล้วช่วยให้โค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach)ช่วยให้เราก้าวข้ามหรือเดินทางสู่เป้าหมายได้ตามที่เราต้องการด้วยกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเองผ่าน TGROW Model จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของเรามีขั้นตอนและเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

เทคนิคการกำหนดเป้าหมายมีหลากหลายวิธีเพื่อทำให้เป้าหมายเกิดความชัดเจนในหลักการนี้จะทำให้ผู้เรียน สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย SMART Model คือ
       S: Specific (เฉพาะเจาะจง)
       M: Measurable (สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้)
       A: Appealing (สร้างแรงปรารถนา)
       R: Realistic (ปฏิบัติได้แต่ท้าทาย)
       T: Timed (กำหนดเวลาชัดเจน)
ทักษะที่สำคัญของโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) เพื่อพัฒนาให้สามารถดำเนินการโค้ชตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนเป็นอย่างมาก เพราะความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำ จนกลายเป็นนิสัยของเรานั้นจะเป็นอุปสรรคขัดขวางให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เท่าที่เราต้องการ การเป็นโค้ชให้กับตัวเอง จึงต้องพัฒนาทักษะสำคัญเหล่านี้อย่างจริงจัง เช่น
       Questioning (การใช้คำถามที่ทรงพลัง)
       Listening (การรับฟังอย่างไม่มีข้อสงสัย)
       Belief (ความเชื่อที่มั่นคง)
       Attitude (ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง)
       Words (คำพูดเสริมแรง)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และพัฒนาตัวเองได้ด้วยการโค้ชตัวเองอย่างมีรูปแบบและกระบวนการที่ชัดเจน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการใช้ทักษะด้านต่างๆ ที่สำคัญในการทำหน้าที่เป็นโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) ได้ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อเรียนรู้กระบวนการโค้ชตาม TGROW Model ได้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับชีวิตของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาสั่งหรือบังคับให้เปลี่ยนแปลง ทำให้องค์กรได้บุคลากรที่ได้คุณภาพเพิ่มขึ้นทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach)
       โค้ชภายในตัวเองเป็นใคร?
       หลักการของการเป็นโค้ช
     
 การโค้ชชีวิตตัวเอง (Life Coach) เกิดประโยชน์อย่างไร?
       คุณอยากเป็นโค้ชให้ตัวเองหรือไม่?
       Workshop:เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของโค้ชภายในตัวเอง

ทักษะที่สำคัญของการเป็นโค้ชภายใน
       การใช้คำถามที่ทรงพลังในตัวเอง (Powerful Questioning)
       อนุภาพของการฟังหมดใจ (Effective Listening)
       การเอาชนะความกลัวด้วยความเชื่อที่มั่นคง (The Power of Belief)
       การมีทัศนคติเชิงบวกกับตัวเอง (Positive Attitude)
       การโปรแกรมภาษาเชิงบวกให้สมอง (NLP)
       กิจกรรม: เทคนิคการใช้คำถามของโค้ช
       กิจกรรม: เทคนิคการใช้โปรแกรม NLP

การสร้างกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง (Life Coaching Process)
       สำรวจสถานะปัจจุบันของตัวเอง
       กำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model
       กระบวนการโค้ชด้วย TGROW Model
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชชิ่งกันและกัน

การประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของตัวเอง
       วิเคราะห์ชีวิตตัวเองด้วยกงล้อชีวิต
       กำหนดเป้าหมายและเลือกเป้าหมาย
       สร้างแบบแผนการโค้ชตัวเองด้วยตัวเอง
       ประโยชน์ของการสร้างโค้ชภายในให้ตัวเอง

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงของตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องหลักการของโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) และทักษะที่สำคัญของการเป็นโค้ชภายใน ด้วยการสร้างกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง (Life Coaching Process) และการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของตัวเอง ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ