หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างโปรแกรมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (IDP) - หลักสูตร 1 วัน
(Succession Planning Program (IDP))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างโปรแกรมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (IDP) (Succession Planning Program (IDP))

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 โครงสร้างของผู้สืบทอดตำแหน่งงานในทุกระดับขององค์กร (Succession Plan) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการเติบโตขององค์กร เพราะบุคลากรที่สามารถทดแทนและทำหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่อเนื่องกันได้อย่างราบรื่น ก็จะทำให้การทำงานบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Program) ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการเจริญเติบโตของบุคลากร โดยเริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Talent) แล้วพัฒนาให้เขาเติบโตจนกลายเป็น "ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)" ต่อไปในระดับที่สูงมากขึ้น

การเรียนรู้และเข้าใจเส้นทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ (Training Road Map) จะช่วยทำให้ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ "ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)" ด้วยตัวเอง ทำให้เห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรร่วมไปกับหน่วยงาน HRD ขององค์กร และแสดงความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรของตัวเองให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละระดับอย่างครบถ้วน
การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (People Development Tools) ที่สอดคล้องเหมาะสมกับแผนพัฒนา Successor ตาม IDP ที่จะทำให้โครงการผู้สืบทอดตำแหน่งงานประสบความสำเร็จ เพราะบุคลากรในแต่ละระดับและสายงานต่างๆ มีความต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ที่แตกต่างกัน ทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill การวางแผนงานพัฒนาและการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งการวัดผลลัพธ์ของการพัฒนาที่มีหน่วยวัดที่จัดเจน ก็จะทำให้ได้ผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณภาพ สามารถทำหน้าที่แทนได้หลังจบโปรแกรมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการวางแผนสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานของตัวเอง (Succession Plan) สามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงสร้างการพัฒนาได้อย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาในหลายรูปแบบ ทำงานประสานกับหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ได้อย่างลงตัวตามคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญของผู้สืบทอดตำแหน่งของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและเครื่องมือพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ของตัวเองสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาด้วยตัวเองในหัวข้อและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งและหน่วยงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการนำเสนอแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของตัวเองได้อย่างชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติตามแผนได้จริงต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของโครงการและแผนงานที่ดำเนินการออกแบบด้วยตัวเองจนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและแนวความคิดของการพัฒนา Successor
      สำรวจแนวความคิดเรื่องการพัฒนา Successor
      การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
      การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
      แนวทางการพัฒนาด้วย 70:20:10 Learning Model
      Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนา Successor ของตัวเอง
เส้นทางการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม (Training Road Map)
      หลักการบริหารการฝึกอบรม (Training Management)
      รูปแบบการฝึกอบรมตามสมรรถนะ (Competency Gap)
      รูปแบบการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ (Training Need)
      รูปแบบการฝึกอบรมกับทุกระดับ (Cascade Program)
      รูปแบบการฝึกอบรมตามแผนพัฒนา (Development Program)
      Workshop : การเลือกเส้นทางการพัฒนา Successor ให้สอดคล้องเหมาะสม
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
      การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning)
      การโค้ชงานดึงศักยภาพ (Coaching)
      การเรียนรู้และติดตามแม่แบบ (Job Shadowing)
      การปฏิบัติงานอกเหนือตำแหน่งหน้าที่ (Project Assignment)
      การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Visiting)
      Workshop : การออกแบบเครื่องมือพัฒนาให้กับ Successor
เทคนิคการเขียนแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan & Technique)
      การกำหนดคุณลักษณะ Successor ให้สอดคล้องกับ IDP
      การออกแบบและกำหนดแนวทาง IDP ร่วมกับ Successor
      การจัดทำโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Proposal)
      การจัดทำแผนงานและการวัดผลลัพธ์ของการพัฒนา
      Workshop : การนำเสนอโครงการ Succession Plan ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ