หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างโปรแกรมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (IDP) - หลักสูตร 1 วัน
(Succession Planning Program (IDP))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างโปรแกรมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (IDP) (Succession Planning Program (IDP))

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 โครงสร้างของผู้สืบทอดตำแหน่งงานในทุกระดับขององค์กร (Succession Plan) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการเติบโตขององค์กร เพราะบุคลากรที่สามารถทดแทนและทำหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่อเนื่องกันได้อย่างราบรื่น ก็จะทำให้การทำงานบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Program) ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการเจริญเติบโตของบุคลากร โดยเริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Talent) แล้วพัฒนาให้เขาเติบโตจนกลายเป็น "ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)" ต่อไปในระดับที่สูงมากขึ้น

การเรียนรู้และเข้าใจเส้นทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ (Training Road Map) จะช่วยทำให้ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ "ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)" ด้วยตัวเอง ทำให้เห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรร่วมไปกับหน่วยงาน HRD ขององค์กร และแสดงความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรของตัวเองให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละระดับอย่างครบถ้วน
การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (People Development Tools) ที่สอดคล้องเหมาะสมกับแผนพัฒนา Successor ตาม IDP ที่จะทำให้โครงการผู้สืบทอดตำแหน่งงานประสบความสำเร็จ เพราะบุคลากรในแต่ละระดับและสายงานต่างๆ มีความต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ที่แตกต่างกัน ทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill การวางแผนงานพัฒนาและการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งการวัดผลลัพธ์ของการพัฒนาที่มีหน่วยวัดที่จัดเจน ก็จะทำให้ได้ผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณภาพ สามารถทำหน้าที่แทนได้หลังจบโปรแกรมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการวางแผนสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานของตัวเอง (Succession Plan) สามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงสร้างการพัฒนาได้อย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาในหลายรูปแบบ ทำงานประสานกับหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ได้อย่างลงตัวตามคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญของผู้สืบทอดตำแหน่งของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและเครื่องมือพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ของตัวเองสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาด้วยตัวเองในหัวข้อและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งและหน่วยงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการนำเสนอแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของตัวเองได้อย่างชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติตามแผนได้จริงต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของโครงการและแผนงานที่ดำเนินการออกแบบด้วยตัวเองจนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและแนวความคิดของการพัฒนา Successor
      สำรวจแนวความคิดเรื่องการพัฒนา Successor
      การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
      การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
      แนวทางการพัฒนาด้วย 70:20:10 Learning Model
      Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนา Successor ของตัวเอง
เส้นทางการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม (Training Road Map)
      หลักการบริหารการฝึกอบรม (Training Management)
      รูปแบบการฝึกอบรมตามสมรรถนะ (Competency Gap)
      รูปแบบการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ (Training Need)
      รูปแบบการฝึกอบรมกับทุกระดับ (Cascade Program)
      รูปแบบการฝึกอบรมตามแผนพัฒนา (Development Program)
      Workshop : การเลือกเส้นทางการพัฒนา Successor ให้สอดคล้องเหมาะสม
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
      การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning)
      การโค้ชงานดึงศักยภาพ (Coaching)
      การเรียนรู้และติดตามแม่แบบ (Job Shadowing)
      การปฏิบัติงานอกเหนือตำแหน่งหน้าที่ (Project Assignment)
      การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Visiting)
      Workshop : การออกแบบเครื่องมือพัฒนาให้กับ Successor
เทคนิคการเขียนแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan & Technique)
      การกำหนดคุณลักษณะ Successor ให้สอดคล้องกับ IDP
      การออกแบบและกำหนดแนวทาง IDP ร่วมกับ Successor
      การจัดทำโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Proposal)
      การจัดทำแผนงานและการวัดผลลัพธ์ของการพัฒนา
      Workshop : การนำเสนอโครงการ Succession Plan ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร