หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Big Data สำหรับ Digital Marketing - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Big Data สำหรับ Digital Marketing

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการนำหลักการตลาดพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ผ่านเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและเกิดประสิทธิผลในการเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสร้างโมเดลธุรกิจแบบ Platform Business ที่มีประสิทธิผลสูงมาก การตลาดจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ปรับใหม่เช่นกัน


การสร้างและบริหารจัดการข้อมูลต่างๆขององค์กรให้เป็น Big Data ที่มีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนในการทำการตลาดแบบดิจิทัล ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการเข้าใจหลักการของ Digital Marketing จึงมีความสำคัญที่นักการตลาดยุคใหม่ต้องปรับตัวโครงการสร้าง Big Data แล้วนำไปใช้ควบคู่กับ Digital Marketing ก็จะทำให้องค์กรสามารถขยายตลาด สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย และเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าลึกได้ ทำให้ประสบความสำเร็จในโลกยุคดิจิทัลนี้ได้วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจการสร้าง Big Data ในองค์กร แล้วนำไปใช้ร่วมกับการทำตลาดยุคใหม่ (Digital Marketing) พร้อมประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของตลาดพื้นฐานแล้วปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น Digital Marketing ทำให้สามารถสร้างรูปแบบการตลาดใหม่ๆของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของ Big Data และประโยชน์ในการนำไปใช้งานด้านการตลาด เกิดการตลาดสูงในการทำงานโดยใช้ข้อมูลอย่างมีรูปแบบ มาช่วยเพิ่มยอดขายกับผู้บริโภคยุคใหม่ได้
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นแนวทางการนำ Digital Marketing บน Platform Business ต่างๆ เห็นความเหมาะสมของ สินค้าและบริการของตัวเองกับ Platform และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
       นิยาม ความหมายของ Digital Marketing
       หลักการของการทำ Digital Marketing
       ความสำคัญของ Big Data กับการตลาด
       การเข้าใจ Customer Insight ด้วย Big Data
       Workshop : สรุปการเชื่อมโยง Big Data กับ Digital Marketing
หลักการตลาดพื้นฐานที่สำคัญๆ
       การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
       กำหนดกลยุทธ์ 5Ps ตอบสนอง 5Cs
       การจัดวางสินค้าและบริการด้วย BCG Matrix
       กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adoption Process)
       Workshop : การประเมินสินค้าและบริการด้วยหลักการตลาด
การสร้าง Big Data และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
       Big Data ขององค์กรหมายถึงอะไร?
       องค์ประกอบสำคัญของโครงการ Big Data
       บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Big Data
       ประโยชน์ของการนำ Big Data มาใช้งาน
       Workshop : การบริหารจัดการ Big Data ของตัวเอง
การใช้ Big Data กับ Digital Marketing
       แนวโน้มของ Digital Marketing ในปัจจุบัน
       จุดประสงค์ของการนำ Digital Marketing
       องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ Digital Marketing สำเร็จ
       ความสัมพันธ์ของ Big Data และ Digital Marketing
       Workshop : ออกแบบกิจกรรม Digital Marketing ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ