หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Core Value Mindset ด้วยตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Core Value Mindset ด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรยุคใหม่มีแนวทางสร้างบุคลากรตามค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตัวเองให้มีลักษณะเดียวกัน แล้วจึงกลายเป็นวัฒนธรรม (Culture) ขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยมักกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทราบเรื่องสำคัญ 3 เรื่องขององค์กรคือ
   - วิสัยทัศน์ (Vision)
   - พันธกิจ (Mission)
   - ค่านิยมหลัก (Core Value)
ค่านิยมหลัก (Core Value) นี้ ได้ประกาศติดไว้ตามที่ต่างๆ ทั่วบริษัทแต่มักไม่ได้รับความสนใจจากพนักงานเท่าที่ควร เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการกำหนดโดยผู้บริหารและเป็นเพียงคำดีๆ สวยๆ แต่ปฏิบัติไม่ได้ ทำให้การปฏิบัติตัวของพนักงานไม่เป็นไปตามค่านิยมหลักเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์มากมายในการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบแล้วก็ตาม แต่ขาดการปลูกฝังที่มีระบบอย่างชัดเจน
การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงานนั้นต้องเริ่มต้นที่ระดับหัวหน้างานและผู้จัดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด และควรปฏิบัติเป็นตัวเองและผลักดันให้ทีมงานยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น....

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยมส่วนตัว ค่านิยมทีมและค่านิยมหลักให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการ
เพื่อจูงใจให้หัวหน้างานนำแนวทางการผลักดันค่านิยมหลักไปปฏิบัติให้พนักงานได้ยอมรับค่านิยมหลักด้วยความเต็มใจ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างเทคนิคการรณรงค์ค่านิยมหลักได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจคุณค่า (Value) ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา ค่านิยมเกิดขั้นได้อย่างไร
      อบรม สัมมนา คุณมีคุณค่า (Value) แบบไหน?
      อบรม สัมมนา สนุกกับการสร้างค่านิยมของตัวเองแบบง่ายๆ
      อบรม สัมมนา Workshop: การนำค่านิยมไปดำเนินชีวิต
การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงาน
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของค่านิยมหลัก (Core Value)
      อบรม สัมมนา ค่านิยมหลักกับการทำงานของทีมงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับทีมงาน
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบแนวทางการรณรงค์ค่านิยมหลัก
การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมหลักให้กับทีม
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
      อบรม สัมมนา รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
      อบรม สัมมนา การแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
      อบรม สัมมนา กิจกรรมสนุกสนาน (Game)
      อบรม สัมมนา Role Play: กิจกรรมผลักดันค่านิยมหลักของตัวเอง
เทคนิคการสร้างแนวความคิดในการปฏิบัติตัวตามค่านิยม
      อบรม สัมมนา การสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง (Ambassador)
      อบรม สัมมนา การระดมสมอง (Brainstorming)
      อบรม สัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย (Meeting)
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดโครงการสร้างแนวคิดของทีมงาน
การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. สิริพร เข็มแก้ว

วิทยากรอิศระ

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง