หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Customer Centric ด้วย Design Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Customer Centric ด้วย Design Thinking

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในเชิงธุรกิจในปัจจุบัน มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการจากที่อื่น ๆ องค์กรต่าง ๆ พยายามจะสร้างความภักดีและความผูกพันกับลูกค้า เพื่อให้เป็นลูกค้าประจำ...ดังนั้นกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า มีดังนี้

การสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Centric Mindset) เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กร โดยการเข้าใจจุดที่ลูกค้าต้องการ (Pain Point) แล้วใช้คุณค่าของการให้บริการที่ดี (Service Mindset Value) และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของแต่ละแผนกตลอดเส้นทางการให้บริการลูกค้า
การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ Design Thinking ในเชิงปฏิบัติการจริง จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหัวใจสำคัญของ Design Thinking และมีเทคนิคการใช้ Design Thinking ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม มีรูปแบบและกรอบความคิดในเชิงการออกแบบได้ด้วยตัวเอง

การสร้างกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าด้วยกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ที่ดีอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการสร้างกรอบความคิดสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Centric Mindset) ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของ “การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจในแก่นสำคัญของ Design Thinking ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์การให้บริการใหม่ๆ ให้เกิด Customer Centric และนำไปใช้กับทีมงานได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการสำคัญในการสร้างคุณค่าให้สอดคล้องความต้องการ (Value Proposition)
         สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ คุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ
         ความหมายของ Customer Experience
         ความหมายของ Customer Centric
         ความหมายของ Customer Satisfaction
         ความหมายของ Customer Engagement
         องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
         Workshop : การสร้างกรอบความคิดด้านคุณค่าบริการ (Service Mindset Value)
กลยุทธ์การสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในองค์กร (Customer Engagement Strategy)
         เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)
         การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า (Customer Centric)
         กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction)
         กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM (Voice of Customer Management)
         Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
         Role Playing : การฝึกฝนการปฏิบัติกับความต้องการของลูกค้า
  การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
         ความหมายของ Design Thinking
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการดำเนินการกลุ่มของการทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการสร้าง Customer Centric
         การทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Empathize)
         กำหนดความชัดเจนกับความต้องการ (Define)
         การสร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Ideate)
         การนำแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น (Prototype)
         การนำไปทดลองปฏิบัติจริง (Test)
         กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างแนวทางกลยุทธ์การให้บริการลูกค้า
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม