หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Customer Centric Mindset ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การสร้าง Customer Centric Mindset ในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในเชิงธุรกิจในปัจจุบัน มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการจากที่อื่น ๆ องค์กรต่าง ๆ พยายามจะสร้างความภักดีและความผูกพันกับลูกค้า เพื่อให้เป็นลูกค้าประจำ...ดังนั้นกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า มีดังนี้การสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Centric Mindset) เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กร โดยการเข้าใจจุดที่ลูกค้าต้องการ (Pain Point) แล้วใช้คุณค่าของการให้บริการที่ดี (Service Mindset Value) และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของแต่ละแผนกตลอดเส้นทางการให้บริการลูกค้า
การสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้บริการที่ดี (Customer Centric Culture) ต้องทำให้บุคลากรในองค์กรมีกรอบความคิดการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่ตลอดการให้บริการ และมีการรณรงค์ในการใช้คุณค่าในตัวเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ากับทีมงาน เช่น…….
- การใช้เรื่องเล่าน่าสนใจสอดคล้องกับ Customer Centric
- การใช้รูปภาพ อุปกรณ์ VDO Game ต่างๆ สร้างการเรียนรู้
- การเปิดเวทีการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น (Show & Share)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการสร้างกรอบความคิดสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Centric Mindset) ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงคุณค่าในตัวเองและการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ทำให้ลูกค้าประทับใจและมีความภักดีต่อองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับทีมงาน กระตุ้นให้อยากสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Centric) ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญในการสร้างคุณค่าให้สอดคล้องความต้องการ (Value Proposition)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ คุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ
      อบรม สัมมนา ความหมายของ Customer Experience
      อบรม สัมมนา ความหมายของ Customer Centric
      อบรม สัมมนา ความหมายของ Customer Satisfaction
      อบรม สัมมนา ความหมายของ Customer Engagement
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างกรอบความคิดด้านคุณค่าบริการ (Service Mindset Value)
การสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
      อบรม สัมมนา การสร้าง Customer Centric Mindset ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การค้นหาตัวตนของฉัน (Who am I?)
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนตัวกับค่านิยมบริการ
      อบรม สัมมนา การสร้างค่านิยมบริการให้กับทีมงานของคุณ
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบแนวทางการรณรงค์ค่านิยมหลักให้ทีมงาน
กลยุทธ์การสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในองค์กร (Customer Engagement Strategy)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า (Customer Centric)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM (Voice of Customer Management)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนการปฏิบัติกับความต้องการของลูกค้า
การสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมบริการให้กับทีมงาน
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
      อบรม สัมมนา การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
      อบรม สัมมนา การนำเสนอและแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สร้างกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมบริการด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Customer CentricMindsetteamwork

แสดงความคิดเห็น