หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Data Driven and Digital Transformation Mindset - หลักสูตร 1 วัน
(Data Driven & Digital Transformation Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Data Driven and Digital Transformation Mindset (Data Driven & Digital Transformation Mindset)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ข้อมูล (Data) ในยุคปัจจุบันมีคุณค่ามหาศาล ดังคำกล่าวที่ว่า “ข้อมูลคือสินทรัพย์ (Data is Asset)”องค์กรธุรกิจที่ขาดซึ่งข้อมูล ก็จะทำให้การทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ก็จะยิ่งเกิดเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรด้วยข้อมูล โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของบุคลากรให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจดิจิทัล (Digital Transformation) เพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง การทำให้บุคลากรปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่จึงมีความสำคัญ

การสร้างธุรกิจที่ใช้ดิจิทัล (Business Platform) และเข้าใจผู้บริโภคด้วยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) นำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สร้าง Digital Marketing ให้สอดคล้องกับธุรกิจออนไลน์ที่ผสมผสานกับธุรกิจเดิม ก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตไปในโลกยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของข้อมูลและร่วมมือกันในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังของข้อมูลที่ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดดิจิทัลที่สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบแนวทางปฏิบัติในการทำงานของตัวเองสู่การดำเนินการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในการทำงานได้มากขึ้น (Digital Transformation)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการใช้ข้อมูล (Data-Driven Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล
       ความหมายของข้อมูล (Data) ในรูปแบบต่างๆ
       การบริหารจัดการ “ Big Data ” อย่างมีคุณภาพ
       การประยุกต์ใช้ข้อมูลของบุคลากรระดับต่างๆ
       Workshop : การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูล (Data Awareness)
การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       หัวใจสำคัญขององค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า
       เส้นทางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
       บทบาทสำคัญของทีมงานบริหารข้อมูล
       เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างประโยชน์จากข้อมูล
       Workshop : องค์ประกอบที่สำคัญขององค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
       กรณีศึกษา : องค์กรที่ใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ
การเตรียมตัวสู่การทำ Digital Transformation ในองค์กร
       เรียนรู้ความหมายของ คำสำคัญ (Keyword) ต่างๆ
       ความหมายของ Digital Transformation ในองค์กร
       การใช้ Data Solution กับ Digital Transformation
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) กับการใช้เทคโนโลยี
       Workshop : การเตรียมตัวสู่ Digital Transformation
การประยุกต์ใช้ Data-Driven & Digital Transformation ในองค์กร
       การให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection)
       เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล (Data Analytic)
       การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยข้อมูล (Application)
       การบริหารจัดการธุรกิจและสร้างกลยุทธ์ (Platform & Digital Marketing)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ