หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset ด้วยการ์ดเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Growth Mindset with Coaching Card in Practice)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset ด้วยการ์ดเชิงปฏิบัติการ (Build Growth Mindset with Coaching Card in Practice)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล

การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง ทำให้สามารถเลือกใช้และสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ได้ด้วยตัวเอง เพราะคำพูดและพฤติกรรมของมนุษย์มาจากกรอบความคิด (Mindset) ที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึก หากสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้ก็จะประสบความสำเร็จ

การใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) มาดำเนินการให้ผู้เรียนสร้าง Growth Mindset ได้ด้วยตัวเองและสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset ของตัวเองกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองไปลงมือปฏิบัติกับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

การขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง (Growth Mindset) คือการขจัดเมฆ 4 ก้อน (4 Cloud) ที่ทำให้เป็น กรอบความคิดจำกัด (Fixed Mindset) ให้กลายเป็น กรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) แล้วแทนที่ด้วยเทคนิคต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสร้างกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) ด้วยตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ Coaching Card เชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้การ์ดการโค้ชในกิจกรรมต่างๆ จนสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสร้าง Growth Mindset ด้วยการ์ดการโค้ช เสมือนหนึ่งการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้การสร้าง Growth Mindset ด้วยการ์ด
         กรอบความคิดจำกัด (Fixed Mindset) V.S. กรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)
         หลักการสร้างกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)
         พลังของจิตใต้สำนึก
         การ์ด 1 ใบ.....ทำอะไรได้บ้าง?
         กิจกรรม : การใช้การ์ดบอกความเป็นตัวตน (Who am I ?)
การขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง (Growth Mindset)
         การเรียนรู้และเข้าใจเมฆ 4 ก้อน (4 Cloud)
         เทคนิคเปลี่ยนความเชื่ออันจำกัด ความเชื่อทรงพลัง
         เทคนิดการเปลี่ยนความคิดเชิงลบ สร้างความหมายเชิงบวก
         เทคนิดการเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบ ประสบการณ์เชิงบวก
         เทคนิดการเปลี่ยนความขัดแย้งภายใน ความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย
         กิจกรรม : การใช้การ์ดสร้างขอบเขตแห่งอิทธิพลใหม่ (Growth Mindset)
คุณสมบัติของบุคคลที่มีกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)
         การให้ความสำคัญ เป้าหมาย มากกว่า ปัญหา
         การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
         ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง (Potential)
         การออกจากพื้นที่คุ้นเคย (Comfort Zone) สร้างการเปลี่ยนแปลง
         กิจกรรม : การใช้การ์ดพัฒนาตัวเอง (Self-Coaching)
การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
         การบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ
         การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
         การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
         การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
         กิจกรรม : การใช้การ์ดประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม