หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน

(Growth Mindset)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ช่วยทำให้บุคคลสามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองเชื่อและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพราะองค์ประกอบของกรอบความคิดมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด “กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล”

การสร้างความเข้าใจในกรอบความคิดทั้ง 2 แบบ คือ
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset)
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
ทำให้บุคคลเกิดการพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง หากมีความเชื่อว่า “กรอบความคิดแบบเติบโตได้เป็นจริง”
      อบรม สัมมนา Fixed Mindset “ความสำเร็จเท่านั้น จึงเรียกว่า ชัยชนะ”
      อบรม สัมมนา Growth Mindset “การลงมือทำ เกิดการเรียนรู้สู่ชัยชนะ”
การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างยั่นยืน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้และมีความสุขไปด้วย เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้เป็น Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจที่มาของกรอบความคิดของตัวเอง และสามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Fixed Mindset หรือ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างผลลัพธ์และความสุขได้ตัวยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการรักษา Growth Mindset ของตัวเองให้ยั่นยืนใน Style ที่เป็นของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
      อบรม สัมมนา สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
      อบรม สัมมนา ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
      อบรม สัมมนา แหล่งที่มาของกรอบความคิดของบุคคล
      อบรม สัมมนา อิทธิพลของกรอบความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop : สนทนาเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลจากกรอบความคิด
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบตายตัวเป็นกรอบความคิดแบบเติบโต
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้าง Growth Mindset ในการดำเนินชีวิต
      อบรม สัมมนา การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
      อบรม สัมมนา การเลือก Growth Mindset กับการบรรลุเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์
การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การเป็นโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืน
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กรอบความคิดการพัฒนาตัวเองGrowth Mindset

แสดงความคิดเห็น