หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset สำหรับแก้ปัญหาและตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Growth Mindset for PSDM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset สำหรับแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Build Growth Mindset for PSDM)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจภาพกว้างของปัญหาจะทำให้เราเกิดความเข้าใจ “สาเหตุ (Cause)” ที่ทำให้ผลลัพธ์ (Result) ไม่ได้ตามเป้าหมาย (Goal) ที่กำหนดไว้ หากสามารถสร้างกรอบความคิดแบบการเติบโต (Growth Mindset) ก็จะทำให้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น
ปัญหา (Problem)” คือช่องว่าง (Gap) ที่ทำให้ผลลัพธ์ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังรูป การสร้างกรอบความคิดแบบการเติบโต (Growth Mindset) โดยการเปลี่ยนจาก Fixed Mindset ทำให้เราให้ความสำคัญที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

การเรียนรู้และเข้าใจ “ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset” ทำให้เราสามารถสร้าง Growth Mindset พร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการเปลี่ยน Fixed Mindset ของตัวเองให้เป็น Growth Mindset และพัฒนาต่อไปให้เกิดความยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ Growth Mindset กับบทบาทต่างๆ ของตัวเองในการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการจัดการปัญหาด้วย Growth Mindset ที่ตัวเองเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดการแก้ปัญหา
       สนุกกับ “ภาพของปัญหา” ในรูปแบบต่างๆ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “ปัญหา”
       ประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       หัวใจสำคัญของการตัดสินใจที่ดี
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
       Workshop : สร้างกรอบความคิดการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของตัวเอง
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
       ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
       ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       ประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิด Fixed Mindset
       เทคนิคการสร้าง Growth Mindset เอาชนะหลุมพราง
       Workshop : การใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์
       นิยามความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการคิดเชิงกลยุกธ์
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       Workshop : สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับการแก้ปัญหา
การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทต่างๆ
       การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
       การเป็นโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
       การรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืน
       Workshop : การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing