หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset ให้ตัวเองและการโค้ชทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset ให้ตัวเองและการโค้ชทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ช่วยทำให้บุคคลสามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองเชื่อและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพราะองค์ประกอบของกรอบความคิดมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด “กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล”

การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างยั่นยืน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้และมีความสุขไปด้วย เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้เป็น Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง

การสร้างกระบวนการโค้ชให้ทีมงานมี Growth Mindset ในแต่ละสถานการณ์จะช่วยทำให้ทีมงานสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ด้วยตัวเอง และเป็นการพัฒนา Growth Mindset ของทีมงานให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น โดยทีมงานสามารถปรับ Fixed Mindset ของตัวเองไปสู่ Growth Mindset ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคต

"การโค้ชที่สภาวะลำบาก (Dilemma Coaching)"


"การโค้ชด้วย Growth Mindset (Dilemma Coaching)"


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจที่มาของกรอบความคิดของตัวเอง และสามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Fixed Mindset หรือ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทีมงานให้มี Growth Mindset ในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ชและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการใช้กระบวนการโค้ชที่ทำให้ทีมงานมี Growth Mindset ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
      อบรม สัมมนา Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต
      อบรม สัมมนา Workshop : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset ด้วยตัวเอง
การโค้ชทีมงานให้มี Growth Mindset ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลที่มี Fixed Mindset
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลที่มี Growth Mindset
      อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชให้มี Growth Mindset
      อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชปรับเปลี่ยน Mindset
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงปฏิบัติการจริง
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่มี Fixed Mindset
      อบรม สัมมนา การรับฟังเชิงลึก (Deep Listening) ที่สาเหตุของ Fixed Mindset
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question) ให้เป็น Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การสะท้อนกลับ (Reflection) ที่คุณค่าของบุคคล
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
การสร้างกระบวนการโค้ชให้ทีมงานมี Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การโค้ช ณ. จุดปฏิบัติงาน (Coaching On Job)
      อบรม สัมมนา การโค้ชที่สภาวะลำบาก (Dilemma Coaching)
      อบรม สัมมนา การโค้ชด้วย GROW Model (Performance Coaching)
      อบรม สัมมนา การโค้ชสร้างการเปลี่ยนแปลง (Life Coaching)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง