หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset And Outer Mindset พิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset And Outer Mindset พิชิตความสำเร็จ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ "กรอบความคิด (Mindset)" ของตัวเอง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายขึ้นเพราะกรอบความคิดนำไปสู่ความคิด, ความรู้สึก, คำพูด และการกระทำจนบางเรื่องกลายเป็น พฤติกรรม (Behavior) ของตัวเอง และยังมีผลต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดผลลัพธ์จากการกระทำของตัวเอง
การมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) เป็นส่วนหนึ่งของการมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)โดยการตระหนักรู้ตัวเองในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว แล้วเปลี่ยนกรอบความคิดจาก Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset ได้ด้วยตัวเองทันทีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีกรอบความคิดที่แตกต่างกัน แล้วปรับเปลี่ยนตัวเองให้ออกจาก "กล่องของตัวเอง (Inward Mindset)" โดยการรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นพร้อมออกจากกล่องของตัวเองในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นรู้จักได้ด้วยกรอบความคิดที่ทุกคนเสมอภาคกัน เรียกว่า Outer Mindset จะทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกับผู้อื่นและมีความสุขกับการดำเนินชีวิต บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนา Growth Mindset & Outer Mindset ได้ด้วยตัวเองสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองในเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ได้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองผ่านกิจกรรมและบทบาทสมมติจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเลือกใช้กรอบความคิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
      สนุกกับการเรียนรู้ "คำคู่" สร้างแนวคิด
      ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
      กระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดต่อสิ่งเร้า
      การปฏิสัมพันธ์ด้วย กล่อง" ที่แตกต่างกัน
      Workshop : เทคนิคการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง
 หลักการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      การบริหารจัดการงานเชิงรุก (Proactive Working)
      เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      ความแตกต่างของ ผู้นำ Fixed Mindset V.S. ผู้นำ Growth Mindset
      กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
การเรียนรู้และเข้าใจ "กล่อง" ของตัวเอง
      คุณค่า (Value) ของบุคคลเกิดจากอะไร?
      การเรียนรู้ "กล่อง" ที่ตัวเองหลงอยู่ในนั้น (Inward Mindset)
      การสร้าง "กล่อง" ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว (หลุมพรางของกรอบความคิด)
      หลักการสำคัญของ Outer Mindset
      Role Playing : สร้างบทสนทนา Outer Mindset ซึ่งกันและกัน
การประยุกต์ใช้ Outer Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง
      การบริหารความแตกต่างสู่การเสริมพลัง (Synergy)
      การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการโค้ชให้ทีมงานสร้าง Outer Mindset
      Role Playing : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง