คอร์สฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ

(Creating Mindset to Confidence in Presentation) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การนำเสนอที่ดีมีคุณภาพอย่างมั่นใจ...เป็นกรอบความคิด (Mindset) ที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ ที่มีบทบาทในการนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างรูปแบบการนำเสนอ (Presentation Pattern) ให้ตอบสนองและจูงใจผู้ฟังด้วยเทคนิค, การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอข้อมูลเท่านั้น แต่สามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจและคล้อยตามข้อมูลที่นำเสนอได้ด้วย
 เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
       ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการข้อมูลไปสื่ออะไร?
       ข้อมูลเนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้นำเสนอ เนื้อหาและความต้องการของผู้ฟัง
       วิธีการนำเสนอที่เกิดจากความมั่นใจของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
 การนำเสนอที่ดีและการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดจากความเชื่อมั่นในทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของตัวเอง ในเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเองและผู้อื่น ทำให้การออกแบบเทคนิคการนำเสนอและสื่อสารกับผู้อื่นด้วยทักษะที่มีคุณภาพ ดังนี้
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง 4 ส่วน
       การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกัน
       การเข้าใจการรับรู้ข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
       การรับฟังเชิงลึกอย่างเข้าใจผู้อื่น
       การนำเสนอให้โดนใจผู้ฟังและคล้อยตามแนวความคิด

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของการสื่อสารและนำเสนอคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ แล้วสร้างรูปแบบการนำเสนอสไตล์ตัวเอง พร้อมเทคนิคการนำเสนอได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอและสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานได้อย่างมั่นใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองกับการนำเสนอและสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การคิดวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ
      สำรวจแนวความคิดการนำเสนอข้อมูลให้โดนใจ
      การคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
      จุดประสงค์ของการนำเสนอที่ดี
      แนวทางการนำเสนออย่างมีคุณภาพ
      Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอสไตล์ตัวเอง
 องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอที่ดี
      การให้ความสำคัญคุณลักษณะของผู้ฟัง
      การนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนแม่นยำ
      การใช้การสื่อสารนำเสนอที่เหมาะสม
      เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การนำเสนอคุณภาพ
      Workshop : กำหนดรูปแบบการนำเสนอของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การสร้างรูปแบบการนำเสนอที่ดี
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์จูงใจผู้อื่น
      หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      ปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      การสื่อสารและนำเสนอให้สอดคล้อง (VAKAd)
      การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Active Listening)
      Role Playing : การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
      การกล้าแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
      การติดต่อประสานงานบนความคิดที่แตกต่างได้ดี
      การยืนยันแนวความคิดของตัวเองเชิงเหตุผล
      การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      Workshop : กำหนดทักษะการสื่อสารที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Mindsetการนำเสนอการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น