หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Creating Mindset to Confidence in Presentation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ (Creating Mindset to Confidence in Presentation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การนำเสนอที่ดีมีคุณภาพอย่างมั่นใจ...เป็นกรอบความคิด (Mindset) ที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ ที่มีบทบาทในการนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างรูปแบบการนำเสนอ (Presentation Pattern) ให้ตอบสนองและจูงใจผู้ฟังด้วยเทคนิค, การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอข้อมูลเท่านั้น แต่สามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจและคล้อยตามข้อมูลที่นำเสนอได้ด้วย
 เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
       ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการข้อมูลไปสื่ออะไร?
       ข้อมูลเนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้นำเสนอ เนื้อหาและความต้องการของผู้ฟัง
       วิธีการนำเสนอที่เกิดจากความมั่นใจของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
 การนำเสนอที่ดีและการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดจากความเชื่อมั่นในทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของตัวเอง ในเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเองและผู้อื่น ทำให้การออกแบบเทคนิคการนำเสนอและสื่อสารกับผู้อื่นด้วยทักษะที่มีคุณภาพ ดังนี้
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง 4 ส่วน
       การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกัน
       การเข้าใจการรับรู้ข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
       การรับฟังเชิงลึกอย่างเข้าใจผู้อื่น
       การนำเสนอให้โดนใจผู้ฟังและคล้อยตามแนวความคิด

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของการสื่อสารและนำเสนอคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ แล้วสร้างรูปแบบการนำเสนอสไตล์ตัวเอง พร้อมเทคนิคการนำเสนอได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอและสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานได้อย่างมั่นใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองกับการนำเสนอและสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การคิดวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ
      สำรวจแนวความคิดการนำเสนอข้อมูลให้โดนใจ
      การคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
      จุดประสงค์ของการนำเสนอที่ดี
      แนวทางการนำเสนออย่างมีคุณภาพ
      Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอสไตล์ตัวเอง
 องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอที่ดี
      การให้ความสำคัญคุณลักษณะของผู้ฟัง
      การนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนแม่นยำ
      การใช้การสื่อสารนำเสนอที่เหมาะสม
      เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การนำเสนอคุณภาพ
      Workshop : กำหนดรูปแบบการนำเสนอของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การสร้างรูปแบบการนำเสนอที่ดี
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์จูงใจผู้อื่น
      หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      ปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      การสื่อสารและนำเสนอให้สอดคล้อง (VAKAd)
      การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Active Listening)
      Role Playing : การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
      การกล้าแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
      การติดต่อประสานงานบนความคิดที่แตกต่างได้ดี
      การยืนยันแนวความคิดของตัวเองเชิงเหตุผล
      การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      Workshop : กำหนดทักษะการสื่อสารที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง