หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ - หลักสูตร 2 วัน
(Creating Mindset to Confidence in Presentation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ (Creating Mindset to Confidence in Presentation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอที่ดีมีคุณภาพอย่างมั่นใจเป็นกรอบความคิด (Mindset) ที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ ที่มีบทบาทในการนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างรูปแบบการนำเสนอ (Presentation Pattern) ให้ตอบสนองและจูงใจผู้ฟังด้วยเทคนิค, การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอข้อมูลเท่านั้น แต่สามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจและคล้อยตามข้อมูลที่นำเสนอได้ด้วย
 เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
       ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการข้อมูลไปสื่ออะไร?
       ข้อมูลเนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้นำเสนอ เนื้อหาและความต้องการของผู้ฟัง
       วิธีการนำเสนอที่เกิดจากความมั่นใจของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
 การนำเสนอที่ดีและการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดจากความเชื่อมั่นในทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของตัวเอง ในเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเองและผู้อื่น ทำให้การออกแบบเทคนิคการนำเสนอและสื่อสารกับผู้อื่นด้วยทักษะที่มีคุณภาพ ดังนี้
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง 4 ส่วน
       การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกัน
       การเข้าใจการรับรู้ข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
       การรับฟังเชิงลึกอย่างเข้าใจผู้อื่น
       การนำเสนอให้โดนใจผู้ฟังและคล้อยตามแนวความคิด
 การสร้างรูปแบบการนำเสนอให้โดนใจผู้ฟังด้วยข้อมูลที่จัดเตรียมให้สอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการและกลุ่มศักยภาพของผู้ฟัง จะทำให้เนื้อหาที่นำเสนอเกิดประสิทธิผลสูงสุด เทคนิคการนำเสนอ สร้างแนวความคิดให้ผู้ฟัง มีความหลากหลาย เช่น
       การนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
       การนำเสนอด้วยรูปภาพ รูปทรง โมเดล ดึงดูดใจ
       การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Story Telling) สร้างแนวคิด
       การนำเสนอด้วยวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว กระตุ้นการเรียนรู้
       การนำเสนอด้วยการสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Adult Learning)
        Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอของตัวเอง
       กรณีศึกษา : สร้างรูปแบบการนำเสนอกับเหตุการณ์จริง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของการสื่อสารและนำเสนอคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ แล้วสร้างรูปแบบการนำเสนอสไตล์ตัวเอง พร้อมเทคนิคการนำเสนอได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอและสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานได้อย่างมั่นใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองกับการนำเสนอและสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอที่หลากหลายรูปแบบ สร้างพลังในการนำเสนอของตัวเองให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การโค้ช (Coaching) กับการสื่อสาร พัฒนาทีมงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การนำเสนอที่ดี
 การคิดวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ
      สำรวจแนวความคิดการนำเสนอข้อมูลให้โดนใจ
      การคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
      จุดประสงค์ของการนำเสนอที่ดี
      แนวทางการนำเสนออย่างมีคุณภาพ
      Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอสไตล์ตัวเอง
 องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอที่ดี
      การให้ความสำคัญคุณลักษณะของผู้ฟัง
      การนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนแม่นยำ
      การใช้การสื่อสารนำเสนอที่เหมาะสม
      เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การนำเสนอคุณภาพ
      Workshop : กำหนดรูปแบบการนำเสนอของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การสร้างรูปแบบการนำเสนอที่ดี
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์จูงใจผู้อื่น
      หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      ปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      การสื่อสารและนำเสนอให้สอดคล้อง (VAKAd)
      การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Active Listening)
      Role Playing : การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงลึกกับการนำเสนอให้มีพลัง
      การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ (Build Rapport)
      การนำเสนอคุณค่าที่โดนใจ (Value Presentation)
      การรับฟังเชิงลึกเข้าใจผู้ฟัง (Deep Listening)
      การใช้คำถามเปิดทรงพลัง (Powerful Question)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      Role Playing : การสื่อสารเชิงลึก สร้างพลังในการนำเสนอ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

DAY II : การพัฒนาทักษะการนำเสนอและการสื่อสารเชิงลึก
 การนำเสนอและการสื่อสารให้ประทับใจ
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการนำเสนอ
      การสื่อสารที่คุณลักษณะของบุคคล
      การตอบสนองความต้องการของสมอง (Brain Need) ของผู้ฟัง
      การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP) กับผู้ฟัง
      การสร้างแนวความคิดที่ดีด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
 เทคนิคการนำเสนอ สร้างแนวความคิดให้ผู้ฟัง
      การนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      การนำเสนอด้วยรูปภาพ รูปทรง โมเดล ดึงดูดใจ
      การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Story Telling) สร้างแนวคิด
      การนำเสนอด้วยวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว กระตุ้นการเรียนรู้
      การนำเสนอด้วยการสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Adult Learning)
      Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอของตัวเอง
      กรณีศึกษา : สร้างรูปแบบการนำเสนอกับเหตุการณ์จริง
 การสื่อสาร นำเสนอและพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ช
      หลักการและแนวความคิดในการโค้ชทีมงาน
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ใหม่ให้ทีมงาน
      การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานด้วยคุณค่า (Value Coaching)
      การสร้างพลังการสื่อสารในฐานะผู้นำ (Leader as a Coach)
      การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือทีมงานในฐานะที่ปรึกษา (Coaching & Consulting)
      Role Playing : การสื่อสารนำเสนอ และพัฒนาทีมงาน
 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
      การกล้าแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
      การติดต่อประสานงานบนความคิดที่แตกต่างได้ดี
      การยืนยันแนวความคิดของตัวเองเชิงเหตุผล
      การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      Workshop : กำหนดทักษะการสื่อสารที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ