หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ - หลักสูตร 2 วัน
(Creating Mindset to Confidence in Presentation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ (Creating Mindset to Confidence in Presentation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอที่ดีมีคุณภาพอย่างมั่นใจเป็นกรอบความคิด (Mindset) ที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ ที่มีบทบาทในการนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างรูปแบบการนำเสนอ (Presentation Pattern) ให้ตอบสนองและจูงใจผู้ฟังด้วยเทคนิค, การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอข้อมูลเท่านั้น แต่สามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจและคล้อยตามข้อมูลที่นำเสนอได้ด้วย
 เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
       ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการข้อมูลไปสื่ออะไร?
       ข้อมูลเนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้นำเสนอ เนื้อหาและความต้องการของผู้ฟัง
       วิธีการนำเสนอที่เกิดจากความมั่นใจของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
 การนำเสนอที่ดีและการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดจากความเชื่อมั่นในทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของตัวเอง ในเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเองและผู้อื่น ทำให้การออกแบบเทคนิคการนำเสนอและสื่อสารกับผู้อื่นด้วยทักษะที่มีคุณภาพ ดังนี้
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง 4 ส่วน
       การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกัน
       การเข้าใจการรับรู้ข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
       การรับฟังเชิงลึกอย่างเข้าใจผู้อื่น
       การนำเสนอให้โดนใจผู้ฟังและคล้อยตามแนวความคิด
 การสร้างรูปแบบการนำเสนอให้โดนใจผู้ฟังด้วยข้อมูลที่จัดเตรียมให้สอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการและกลุ่มศักยภาพของผู้ฟัง จะทำให้เนื้อหาที่นำเสนอเกิดประสิทธิผลสูงสุด เทคนิคการนำเสนอ สร้างแนวความคิดให้ผู้ฟัง มีความหลากหลาย เช่น
       การนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
       การนำเสนอด้วยรูปภาพ รูปทรง โมเดล ดึงดูดใจ
       การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Story Telling) สร้างแนวคิด
       การนำเสนอด้วยวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว กระตุ้นการเรียนรู้
       การนำเสนอด้วยการสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Adult Learning)
        Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอของตัวเอง
       กรณีศึกษา : สร้างรูปแบบการนำเสนอกับเหตุการณ์จริง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของการสื่อสารและนำเสนอคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ แล้วสร้างรูปแบบการนำเสนอสไตล์ตัวเอง พร้อมเทคนิคการนำเสนอได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอและสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานได้อย่างมั่นใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองกับการนำเสนอและสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอที่หลากหลายรูปแบบ สร้างพลังในการนำเสนอของตัวเองให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การโค้ช (Coaching) กับการสื่อสาร พัฒนาทีมงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การนำเสนอที่ดี
 การคิดวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ
      สำรวจแนวความคิดการนำเสนอข้อมูลให้โดนใจ
      การคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
      จุดประสงค์ของการนำเสนอที่ดี
      แนวทางการนำเสนออย่างมีคุณภาพ
      Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอสไตล์ตัวเอง
 องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอที่ดี
      การให้ความสำคัญคุณลักษณะของผู้ฟัง
      การนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนแม่นยำ
      การใช้การสื่อสารนำเสนอที่เหมาะสม
      เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การนำเสนอคุณภาพ
      Workshop : กำหนดรูปแบบการนำเสนอของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การสร้างรูปแบบการนำเสนอที่ดี
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์จูงใจผู้อื่น
      หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      ปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      การสื่อสารและนำเสนอให้สอดคล้อง (VAKAd)
      การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Active Listening)
      Role Playing : การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงลึกกับการนำเสนอให้มีพลัง
      การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ (Build Rapport)
      การนำเสนอคุณค่าที่โดนใจ (Value Presentation)
      การรับฟังเชิงลึกเข้าใจผู้ฟัง (Deep Listening)
      การใช้คำถามเปิดทรงพลัง (Powerful Question)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      Role Playing : การสื่อสารเชิงลึก สร้างพลังในการนำเสนอ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

DAY II : การพัฒนาทักษะการนำเสนอและการสื่อสารเชิงลึก
 การนำเสนอและการสื่อสารให้ประทับใจ
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการนำเสนอ
      การสื่อสารที่คุณลักษณะของบุคคล
      การตอบสนองความต้องการของสมอง (Brain Need) ของผู้ฟัง
      การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP) กับผู้ฟัง
      การสร้างแนวความคิดที่ดีด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
 เทคนิคการนำเสนอ สร้างแนวความคิดให้ผู้ฟัง
      การนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      การนำเสนอด้วยรูปภาพ รูปทรง โมเดล ดึงดูดใจ
      การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Story Telling) สร้างแนวคิด
      การนำเสนอด้วยวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว กระตุ้นการเรียนรู้
      การนำเสนอด้วยการสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Adult Learning)
      Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอของตัวเอง
      กรณีศึกษา : สร้างรูปแบบการนำเสนอกับเหตุการณ์จริง
 การสื่อสาร นำเสนอและพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ช
      หลักการและแนวความคิดในการโค้ชทีมงาน
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ใหม่ให้ทีมงาน
      การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานด้วยคุณค่า (Value Coaching)
      การสร้างพลังการสื่อสารในฐานะผู้นำ (Leader as a Coach)
      การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือทีมงานในฐานะที่ปรึกษา (Coaching & Consulting)
      Role Playing : การสื่อสารนำเสนอ และพัฒนาทีมงาน
 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
      การกล้าแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
      การติดต่อประสานงานบนความคิดที่แตกต่างได้ดี
      การยืนยันแนวความคิดของตัวเองเชิงเหตุผล
      การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      Workshop : กำหนดทักษะการสื่อสารที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing