หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Outer Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง (Outer Mindset)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การอยู่ในกล่องที่ตัวเองสร้างขึ้น เรียกว่า “การหลอกตัวเอง (Self-Deception) โดยไม่รู้ตัว” ทำให้การกระทำที่เกิดขึ้น เป็นการทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น การเลือกที่จะออกจากกล่องด้วยกรอบความคิด Outer Mindset เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ผู้นำเลือกที่จะให้ความสำคัญกับผู้อื่น และมองเรื่องของผู้อื่นมีความสำคัญเท่ากับเรื่องของเรา ทำให้ผู้นำที่ดีมีแนวโน้มที่จะเลือกให้ตัวเองอยู่นอกกล่องโดยใช้กรอบความคิด Outer Mindset มากกว่าที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในกล่องของตัวเอง
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเองให้เป็นธรรมชาติ เช่น
      การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์
      การให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้อื่นเท่าเทียมกับเรื่องของเรา
      การมีสติอยู่กับตัวเองและรู้ตัวในเหตุผลที่เราใช้กล่าวอ้าง
      การตระหนักรู้ว่า “การอยู่ในกล่องไม่เกิดประโยชน์”
      การเลือกอยู่นอกกล่องตลอดเวลา
การประยุกต์ใช้ Outer Mindset ในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และสามารถสร้างผลลัพธ์ของงานได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจ Outer Mindset เชิงลึกได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้าง Outer Mindset ของตัวเองและประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ตัวเองในการอยู่ในกล่องแล้วเลือกออกจากกล่องได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบทิศทางที่เกี่ยวข้องอย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 7Q ของตัวเอง
      การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องกรอบความคิด (Mindset)
      นิยาม ความหมายของกรอบความคิด
      ความเกี่ยวข้องของ บทบาท กรอบความคิดและคุณค่า
      หลักการพัฒนา Fixed Mindset
      Growth Mindset
      การเรียนรู้ “กล่อง” ที่ตัวเองหลงอยู่ในนั้น
      Workshop : การสร้างแนวความคิดของ Mindset ที่ดี
การเรียนรู้และพัฒนา Outer Mindset ของตัวเอง
      หลักการสำคัญของ Outer Mindset
      การสร้าง “กล่อง” ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
      การหลอกตัวเอง (Self-Deception) ทำให้เข้าไปอยู่ในกล่อง
      การพาตัวเองออกจากกล่อง (Outer Mindset) ด้วยตัวเอง
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจ “กล่อง” ของตัวเอง
      Role Playing : บทสนทนา Outer Mindset
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง
      การให้ความสำคัญกับผู้อื่น มีความสำคัญเท่ากับเรา
      การสร้างสติรู้ตัวกับเหตุผลที่สร้างขึ้น
      การตระหนักรู้ “เรื่องการอยู่ในกล่องที่ใช้ประโยชน์”
      การเลือกที่จะอยู่นอกกล่องด้วยตัวเอง
      Role Playing : เทคนิคการใช้ Outer Mindset ของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การออกจากกล่องของตัวเอง
การประยุกต์ใช้ Outer Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
      การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
      การประชุมร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การทำงานและประสานงานการ
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง