คอร์สฝึกอบรม การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง

(Outer Mindset) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การอยู่ในกล่องที่ตัวเองสร้างขึ้น เรียกว่า “การหลอกตัวเอง (Self-Deception) โดยไม่รู้ตัว” ทำให้การกระทำที่เกิดขึ้น เป็นการทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น การเลือกที่จะออกจากกล่องด้วยกรอบความคิด Outer Mindset เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ผู้นำเลือกที่จะให้ความสำคัญกับผู้อื่น และมองเรื่องของผู้อื่นมีความสำคัญเท่ากับเรื่องของเรา ทำให้ผู้นำที่ดีมีแนวโน้มที่จะเลือกให้ตัวเองอยู่นอกกล่องโดยใช้กรอบความคิด Outer Mindset มากกว่าที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในกล่องของตัวเอง
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเองให้เป็นธรรมชาติ เช่น
      การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์
      การให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้อื่นเท่าเทียมกับเรื่องของเรา
      การมีสติอยู่กับตัวเองและรู้ตัวในเหตุผลที่เราใช้กล่าวอ้าง
      การตระหนักรู้ว่า “การอยู่ในกล่องไม่เกิดประโยชน์”
      การเลือกอยู่นอกกล่องตลอดเวลา
การประยุกต์ใช้ Outer Mindset ในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และสามารถสร้างผลลัพธ์ของงานได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจ Outer Mindset เชิงลึกได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้าง Outer Mindset ของตัวเองและประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ตัวเองในการอยู่ในกล่องแล้วเลือกออกจากกล่องได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบทิศทางที่เกี่ยวข้องอย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 7Q ของตัวเอง
      การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องกรอบความคิด (Mindset)
      นิยาม ความหมายของกรอบความคิด
      ความเกี่ยวข้องของ บทบาท กรอบความคิดและคุณค่า
      หลักการพัฒนา Fixed Mindset
      Growth Mindset
      การเรียนรู้ “กล่อง” ที่ตัวเองหลงอยู่ในนั้น
      Workshop : การสร้างแนวความคิดของ Mindset ที่ดี
การเรียนรู้และพัฒนา Outer Mindset ของตัวเอง
      หลักการสำคัญของ Outer Mindset
      การสร้าง “กล่อง” ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
      การหลอกตัวเอง (Self-Deception) ทำให้เข้าไปอยู่ในกล่อง
      การพาตัวเองออกจากกล่อง (Outer Mindset) ด้วยตัวเอง
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจ “กล่อง” ของตัวเอง
      Role Playing : บทสนทนา Outer Mindset
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง
      การให้ความสำคัญกับผู้อื่น มีความสำคัญเท่ากับเรา
      การสร้างสติรู้ตัวกับเหตุผลที่สร้างขึ้น
      การตระหนักรู้ “เรื่องการอยู่ในกล่องที่ใช้ประโยชน์”
      การเลือกที่จะอยู่นอกกล่องด้วยตัวเอง
      Role Playing : เทคนิคการใช้ Outer Mindset ของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การออกจากกล่องของตัวเอง
การประยุกต์ใช้ Outer Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
      การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
      การประชุมร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การทำงานและประสานงานการ
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Outer Mindsetการหลอกตัวเองการสร้างผลลัพธ์

แสดงความคิดเห็น