Advance Course การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง

(Outer Mindset) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Softskill / การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การอยู่ในกล่องที่ตัวเองสร้างขึ้น เรียกว่า “การหลอกตัวเอง (Self-Deception) โดยไม่รู้ตัว” ทำให้การกระทำที่เกิดขึ้น เป็นการทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น การเลือกที่จะออกจากกล่องด้วยกรอบความคิด Outer Mindset เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ผู้นำเลือกที่จะให้ความสำคัญกับผู้อื่น และมองเรื่องของผู้อื่นมีความสำคัญเท่ากับเรื่องของเรา ทำให้ผู้นำที่ดีมีแนวโน้มที่จะเลือกให้ตัวเองอยู่นอกกล่องโดยใช้กรอบความคิด Outer Mindset มากกว่าที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในกล่องของตัวเอง
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเองให้เป็นธรรมชาติ เช่น
      การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์
      การให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้อื่นเท่าเทียมกับเรื่องของเรา
      การมีสติอยู่กับตัวเองและรู้ตัวในเหตุผลที่เราใช้กล่าวอ้าง
      การตระหนักรู้ว่า “การอยู่ในกล่องไม่เกิดประโยชน์”
      การเลือกอยู่นอกกล่องตลอดเวลา
การประยุกต์ใช้ Outer Mindset ในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และสามารถสร้างผลลัพธ์ของงานได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจ Outer Mindset เชิงลึกได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้าง Outer Mindset ของตัวเองและประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ตัวเองในการอยู่ในกล่องแล้วเลือกออกจากกล่องได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบทิศทางที่เกี่ยวข้องอย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 7Q ของตัวเอง
      การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องกรอบความคิด (Mindset)
      นิยาม ความหมายของกรอบความคิด
      ความเกี่ยวข้องของ บทบาท กรอบความคิดและคุณค่า
      หลักการพัฒนา Fixed Mindset
      Growth Mindset
      การเรียนรู้ “กล่อง” ที่ตัวเองหลงอยู่ในนั้น
      Workshop : การสร้างแนวความคิดของ Mindset ที่ดี
การเรียนรู้และพัฒนา Outer Mindset ของตัวเอง
      หลักการสำคัญของ Outer Mindset
      การสร้าง “กล่อง” ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
      การหลอกตัวเอง (Self-Deception) ทำให้เข้าไปอยู่ในกล่อง
      การพาตัวเองออกจากกล่อง (Outer Mindset) ด้วยตัวเอง
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจ “กล่อง” ของตัวเอง
      Role Playing : บทสนทนา Outer Mindset
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง
      การให้ความสำคัญกับผู้อื่น มีความสำคัญเท่ากับเรา
      การสร้างสติรู้ตัวกับเหตุผลที่สร้างขึ้น
      การตระหนักรู้ “เรื่องการอยู่ในกล่องที่ใช้ประโยชน์”
      การเลือกที่จะอยู่นอกกล่องด้วยตัวเอง
      Role Playing : เทคนิคการใช้ Outer Mindset ของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การออกจากกล่องของตัวเอง
การประยุกต์ใช้ Outer Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
      การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
      การประชุมร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การทำงานและประสานงานการ
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Outer Mindsetการหลอกตัวเองการสร้างผลลัพธ์

แสดงความคิดเห็น