หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Smart JD ที่มีสมรรถนะและตัวชี้วัดกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Smart JD based KPI and Competency)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การสร้าง Smart JD ที่มีสมรรถนะและตัวชี้วัดกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        Job Description หรือ JD หรือใบกำหนดหน้าที่งาน เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงตำแหน่ง หน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ JD เปรียบเสมือนรากฐานของการทำงานซึ่งเชื่อมโยงไปยังงานอื่นๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น งานสรรหาและคัดเลือก งานฝึกอบรมและพัฒนา งานประเมินผลการทำงาน งานความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง ฯลฯ หากองค์กรมีการเขียน JD ที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งเชื่อมโยงกับเรื่อง KPIs และ Competency ของแต่ละตำแหน่ง เท่ากับว่าองค์กรนั้นมีการวางพื้นฐานอย่างดีในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน JD ที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียน JD ของตนเองเชื่อมโยงกับ KPIs และ Competency ได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการเขียน Smart JD Based KPIs and Competency ได้ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในองค์กรต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและเหตุผลในการจัดทำ JD ประโยชน์ในการจัดทำ JD
ส่วนประกอบของ JD มีอะไรบ้าง
Job Description and Job Specification ต่างกันอย่างไร
Smart JD มีลักษณะอย่างไร
แนวการเขียน Job Responsibility Matrix หลักการจัดลำดับงาน แยกตามตำแหน่งงาน
การกำหนด KPIs การเชื่อมโยง KPIs ในการประเมินผลงาน ลงใน JD
การกำหนด Competency การเชื่อมโยง Competency ในการประเมินผลงาน ลงใน JD
แนวทางการสื่อสารการจัดทำ JD
สรุปประเด็นการเรียนรู้เรื่อง Smart JD based KPIs and Competency

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
        บรรยาย เรียนรู้ ยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop และ Brain Storming เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการตั้งคำถามจากการโค้ช เพื่อการทบทวนประเด็นความเข้าใจ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเขียน JDJob DescriptionKPI

แสดงความคิดเห็น