หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching by Value Card)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าเชิงปฏิบัติการ (Coaching by Value Card)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 บทบาทของหัวหน้างานในการสอนงานมีหลายบทบาท ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการสอน เพื่อทำให้ทีมงานมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่สูงขึ้น มีกรอบความคิด (Mindset) ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานได้ โดยสามารถแบ่งได้พอสังเขปดังนี้

 การสอนงานโดยใช้การ์ดคุณค่า (Value Card) ประกอบการสอนและการโค้ช ช่วยทำให้หัวหน้างานสามารถดึงศักยภาพและกรอบความคิดที่ดีของทีมงาน ให้ใช้จุดแข็ง (Strength) ของตัวเองในการลงมือปฏิบัติ ทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ของงานได้ด้วยความเต็มใจ

“การสอนด้วยจุดแข็ง ทำให้งานได้ผล คนเป็นสุข”

 การใช้การ์ดคุณค่าดำเนินการโค้ช (Coaching by Value Card) ทำให้กระบวนการโค้ชมุ่งเน้นที่การนำคุณค่า (Value) มาเชื่อมโยงจุดแข็ง (Strength) แล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้บทบาทของการสอนงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างผลการปฏิบัติงานของทีมงานได้ตรงตามจุดประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการใช้การ์ดคุณค่าประกอบการสอนงานของตัวเอง สามารถดึงศักยภาพและคุณค่าของทีมงานได้
 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าของตัวเอง เกิดความเข้าใจในกระบวนการอย่างแท้จริง นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างการ์ดคุณค่าของตัวเองได้ และนำไปใช้ประกอบการสอนงานของตัวเอง
 เพื่อทำให้การเรียนเป็นเชิงปฏิบัติการจริง ได้เรียนรู้ผ่านการโค้ชจริง สามารนำไปโค้ชต่อได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม 
 หลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) ให้แง่คิด
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การสอนงานที่ดี
 การเรียนรู้และเข้าใจการ์ดคุณค่า (Value Card)
       สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการแสดงออก
       การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       การ์ดคุณค่า ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในออกมา
       หลักการใช้การ์ดคุณค่าสะท้อนความเป็นตัวตน
       กิจกรรม : การใช้การ์ดคุณค่าสะท้อนตัวตน
 การสอนงานด้วยการ์ดคุณค่า (Coaching by Value Card)
       คุณค่า (Value) และจุดแข็ง (Strength)
       พรสวรรค์...แสดงความเป็นตัวเรา (Who am I!)
       โค้ชที่ดีจะมุ่งไปที่จุดแข็ง
       บทสนทนาเริ่มต้นการโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง
       Role Playing : การโค้ชจุดแข็งทีมงาน
 เทคนิคการสร้างการ์ดคุณค่า (Value Card) ด้วยตัวเอง
       หลักการ “การสร้างการ์ดคุณค่า (Value Card)” ของตัวเอง
       การ์ด 1 ใบ...ทำอะไรได้บ้าง?
       หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช
       บทบาทและจุดประสงค์ของการสอนงาน
       Workshop : การใช้การ์ด 1 ใบสำหรับหลายบทบาท
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ดคุณค่า
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าเชิงปฏิบัติการ ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล การเรียนรู้และเข้าใจการ์ดคุณค่า (Value Card) ต่อด้วยการสอนงานด้วยการ์ดคุณค่า (Coaching by Value Card) และสุดท้ายเทคนิคการสร้างการ์ดคุณค่า (Value Card) ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ