หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching by Value Card)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าเชิงปฏิบัติการ (Coaching by Value Card)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 บทบาทของหัวหน้างานในการสอนงานมีหลายบทบาท ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการสอน เพื่อทำให้ทีมงานมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่สูงขึ้น มีกรอบความคิด (Mindset) ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานได้ โดยสามารถแบ่งได้พอสังเขปดังนี้

 การสอนงานโดยใช้การ์ดคุณค่า (Value Card) ประกอบการสอนและการโค้ช ช่วยทำให้หัวหน้างานสามารถดึงศักยภาพและกรอบความคิดที่ดีของทีมงาน ให้ใช้จุดแข็ง (Strength) ของตัวเองในการลงมือปฏิบัติ ทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ของงานได้ด้วยความเต็มใจ

“การสอนด้วยจุดแข็ง ทำให้งานได้ผล คนเป็นสุข”

 การใช้การ์ดคุณค่าดำเนินการโค้ช (Coaching by Value Card) ทำให้กระบวนการโค้ชมุ่งเน้นที่การนำคุณค่า (Value) มาเชื่อมโยงจุดแข็ง (Strength) แล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้บทบาทของการสอนงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างผลการปฏิบัติงานของทีมงานได้ตรงตามจุดประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการใช้การ์ดคุณค่าประกอบการสอนงานของตัวเอง สามารถดึงศักยภาพและคุณค่าของทีมงานได้
 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าของตัวเอง เกิดความเข้าใจในกระบวนการอย่างแท้จริง นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างการ์ดคุณค่าของตัวเองได้ และนำไปใช้ประกอบการสอนงานของตัวเอง
 เพื่อทำให้การเรียนเป็นเชิงปฏิบัติการจริง ได้เรียนรู้ผ่านการโค้ชจริง สามารนำไปโค้ชต่อได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม 
 หลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) ให้แง่คิด
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การสอนงานที่ดี
 การเรียนรู้และเข้าใจการ์ดคุณค่า (Value Card)
       สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการแสดงออก
       การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       การ์ดคุณค่า ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในออกมา
       หลักการใช้การ์ดคุณค่าสะท้อนความเป็นตัวตน
       กิจกรรม : การใช้การ์ดคุณค่าสะท้อนตัวตน
 การสอนงานด้วยการ์ดคุณค่า (Coaching by Value Card)
       คุณค่า (Value) และจุดแข็ง (Strength)
       พรสวรรค์...แสดงความเป็นตัวเรา (Who am I!)
       โค้ชที่ดีจะมุ่งไปที่จุดแข็ง
       บทสนทนาเริ่มต้นการโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง
       Role Playing : การโค้ชจุดแข็งทีมงาน
 เทคนิคการสร้างการ์ดคุณค่า (Value Card) ด้วยตัวเอง
       หลักการ “การสร้างการ์ดคุณค่า (Value Card)” ของตัวเอง
       การ์ด 1 ใบ...ทำอะไรได้บ้าง?
       หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช
       บทบาทและจุดประสงค์ของการสอนงาน
       Workshop : การใช้การ์ด 1 ใบสำหรับหลายบทบาท
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ดคุณค่า
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าเชิงปฏิบัติการ ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล การเรียนรู้และเข้าใจการ์ดคุณค่า (Value Card) ต่อด้วยการสอนงานด้วยการ์ดคุณค่า (Coaching by Value Card) และสุดท้ายเทคนิคการสร้างการ์ดคุณค่า (Value Card) ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร