หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching by Story Telling)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี (Coaching by Story Telling)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล คือการสอนงานที่ครอบคลุมทั้งความรู้, ทักษะ, กรอบความคิดและการให้คำแนะนำประสบการณ์ของผู้สอน เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง

 การสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling) เป็นเทคนิคในการนำเรื่องเล่าดีๆ ที่ช่วยให้ผู้ฟังมีกรอบความคิดที่ดี โดยการเชื่อมโยงกับศักยภาพและคุณค่าของตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงในการบรรลุความสำเร็จด้วยการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติของตัวเอง
       Story Telling…ผู้เล่าให้แง่คิดดีๆ กับผู้ฟัง
       Story Coaching…ผู้เล่าทำให้ผู้ฟังตระหนักรู้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching Skill) เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สอนงานต้องหมั่นฝึกฝน จึงจะสามารถนำเรื่องเล่าดีๆ จากแหล่งต่างๆ มาดำเนินการสอนงานประกอบเรื่องเล่านั้นๆ ได้ด้วยตัวเอง สามารถเข้าถึงผู้ฟังที่ความเป็นตัวตนของเขาอย่างแท้จริง ทำให้เรื่องเล่าธรรมดาของผู้เล่า กลายเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ด้วยตัวเองอย่างมากมาย เช่น
       การเป็นนักเรียนรู้ (Learner)
       เทคนิคการนำเสนอ (Presentation)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการสอนงานในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ที่เป็น Style ของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling) ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ฟังได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการฝึกฝนการเล่าเรื่องชวนคิด จนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) ให้แง่คิด
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การสอนงานที่ดี
 การสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling)
       Story Telling V.S. Story Coaching
       หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ (Story Telling)
       หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
       เทคนิคการเล่าเรื่องชวนคิด
       Role Playing : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดด้วยตัวเอง (แบบฟอร์ม I)
 การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching Skill)
       การเป็นนักเรียนรู้ (Learner)
       การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอ (Presentation)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       Activity : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง (แบบฟอร์ม II)
 การประยุกต์ใช้เรื่องเล่าชวนคิดกับการสอนงาน
       เรื่องเล่าชวนคิดกระทบสมองของผู้ฟัง
       การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
       การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
       เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ที่ดี
       Activity : การสร้างเรื่องราวชวนคิดของตัวเอง (แบบฟอร์ม III)
       Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล การสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling) และการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching Skill) สุดท้ายการประยุกต์ใช้เรื่องเล่าชวนคิดกับการสอนงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร