Advance Course การสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี

(Coaching by Story Telling) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / การสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล คือการสอนงานที่ครอบคลุมทั้งความรู้, ทักษะ, กรอบความคิดและการให้คำแนะนำประสบการณ์ของผู้สอน เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง

 การสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling) เป็นเทคนิคในการนำเรื่องเล่าดีๆ ที่ช่วยให้ผู้ฟังมีกรอบความคิดที่ดี โดยการเชื่อมโยงกับศักยภาพและคุณค่าของตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงในการบรรลุความสำเร็จด้วยการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติของตัวเอง
       Story Telling…ผู้เล่าให้แง่คิดดีๆ กับผู้ฟัง
       Story Coaching…ผู้เล่าทำให้ผู้ฟังตระหนักรู้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching Skill) เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สอนงานต้องหมั่นฝึกฝน จึงจะสามารถนำเรื่องเล่าดีๆ จากแหล่งต่างๆ มาดำเนินการสอนงานประกอบเรื่องเล่านั้นๆ ได้ด้วยตัวเอง สามารถเข้าถึงผู้ฟังที่ความเป็นตัวตนของเขาอย่างแท้จริง ทำให้เรื่องเล่าธรรมดาของผู้เล่า กลายเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ด้วยตัวเองอย่างมากมาย เช่น
       การเป็นนักเรียนรู้ (Learner)
       เทคนิคการนำเสนอ (Presentation)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการสอนงานในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ที่เป็น Style ของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling) ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ฟังได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการฝึกฝนการเล่าเรื่องชวนคิด จนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) ให้แง่คิด
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การสอนงานที่ดี
 การสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling)
       Story Telling V.S. Story Coaching
       หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ (Story Telling)
       หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
       เทคนิคการเล่าเรื่องชวนคิด
       Role Playing : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดด้วยตัวเอง (แบบฟอร์ม I)
 การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching Skill)
       การเป็นนักเรียนรู้ (Learner)
       การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอ (Presentation)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       Activity : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง (แบบฟอร์ม II)
 การประยุกต์ใช้เรื่องเล่าชวนคิดกับการสอนงาน
       เรื่องเล่าชวนคิดกระทบสมองของผู้ฟัง
       การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
       การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
       เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ที่ดี
       Activity : การสร้างเรื่องราวชวนคิดของตัวเอง (แบบฟอร์ม III)
       Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานStory Tellingทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น