หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching by Story Telling)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี (Coaching by Story Telling)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล คือการสอนงานที่ครอบคลุมทั้งความรู้, ทักษะ, กรอบความคิดและการให้คำแนะนำประสบการณ์ของผู้สอน เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง

 การสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling) เป็นเทคนิคในการนำเรื่องเล่าดีๆ ที่ช่วยให้ผู้ฟังมีกรอบความคิดที่ดี โดยการเชื่อมโยงกับศักยภาพและคุณค่าของตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงในการบรรลุความสำเร็จด้วยการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติของตัวเอง
       Story Telling…ผู้เล่าให้แง่คิดดีๆ กับผู้ฟัง
       Story Coaching…ผู้เล่าทำให้ผู้ฟังตระหนักรู้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching Skill) เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สอนงานต้องหมั่นฝึกฝน จึงจะสามารถนำเรื่องเล่าดีๆ จากแหล่งต่างๆ มาดำเนินการสอนงานประกอบเรื่องเล่านั้นๆ ได้ด้วยตัวเอง สามารถเข้าถึงผู้ฟังที่ความเป็นตัวตนของเขาอย่างแท้จริง ทำให้เรื่องเล่าธรรมดาของผู้เล่า กลายเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ด้วยตัวเองอย่างมากมาย เช่น
       การเป็นนักเรียนรู้ (Learner)
       เทคนิคการนำเสนอ (Presentation)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการสอนงานในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ที่เป็น Style ของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling) ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ฟังได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการฝึกฝนการเล่าเรื่องชวนคิด จนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) ให้แง่คิด
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การสอนงานที่ดี
 การสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling)
       Story Telling V.S. Story Coaching
       หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ (Story Telling)
       หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
       เทคนิคการเล่าเรื่องชวนคิด
       Role Playing : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดด้วยตัวเอง (แบบฟอร์ม I)
 การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching Skill)
       การเป็นนักเรียนรู้ (Learner)
       การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอ (Presentation)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       Activity : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง (แบบฟอร์ม II)
 การประยุกต์ใช้เรื่องเล่าชวนคิดกับการสอนงาน
       เรื่องเล่าชวนคิดกระทบสมองของผู้ฟัง
       การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
       การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
       เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ที่ดี
       Activity : การสร้างเรื่องราวชวนคิดของตัวเอง (แบบฟอร์ม III)
       Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการสำคัญของการสอนงานที่มีประสิทธิผล การสอนงานด้วยเรื่องเล่า (Coaching by Story Telling) และการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching Skill) สุดท้ายการประยุกต์ใช้เรื่องเล่าชวนคิดกับการสอนงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ