หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 2 วัน
(Effective Coaching, Counselling & Monitoring)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coaching, Counselling & Monitoring)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมีกระบวนการที่ครบวงจร ดังนี้
      การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
      การวางแผนงานอย่างมีระบบ (Planning for Target)
      การสอนงานได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (Coaching)
      การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและดูแล (Counselling)
      การติดตามงานและให้คำแนะนำ (Monitoring and Supervise)
      การประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Evaluation and Feedback)
การพัฒนาทีมงานเป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรภายในทีม สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อีก ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมงานให้พร้อมรับกับการเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป เช่น
      หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน
      การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
      เทคนิคการกระตุ้นให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
 การประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์จริง จะทำให้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหัวหน้างานต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยการวางแผนและออกแบบแนวทางการสอนงาน (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) และการติดตามงาน (Monitoring) พร้อมกับการแนะนำทีมงาน (Supervise) ด้วยทัศนคติที่กับทีมงาน เพื่อให้ได้ทั้งใจและทั้งผลงานจากทีมงาน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างครบวงจร และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันทีหลังการอบรม
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคที่สำคัญในการบริหารทีมงานอย่างครบถ้วน และประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเองได้อย่างเชื่อมั่น
 เพื่อให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางพัฒนาตัวเอง และพัฒนาทีมงานให้ได้ผลการปฏิบัติตามที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การเรียนรู้และเข้าใจ หลักการและเทคนิค
 การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างครบวงจร
      สำรวจแนวความคิดในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      หลักการสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
      หลักการสำคัญของการให้คำปรึกษา (Counselling)
      หลักการสำคัญของการตรวจติดตามงาน (Monitoring)
       Workshop : สรุปประเด็นสำคัญในฐานะหัวหน้างาน
 ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Counselling)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงาน
      บทบาทต่างๆ ในฐานะผู้สอนงาน (Mindset)
      ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
      ตารางเทคนิคการสอนและการให้คำปรึกษา (TAPS Model)
      Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
      กรณีศึกษา : สอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
 เทคนิคการติดตามงาน (Monitoring) และพัฒนาทีมงาน (Supervise)
      กระบวนการติดตามงานอย่างสร้างสรรค์ (Monitoring Process)
      การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม (Effective Evaluation)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      การให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ (Supervise)
      Workshop : ออกแบบแนวทางการติดตามงานของตัวเอง
      Role Playing : การแสดงเทคนิคการสอน ให้คำปรึกษาและติดตามงาน
 เทคนิคการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
      การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
      เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้สอนงานที่ดี

DAY II : การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติจริงกับการบริหารงาน
 การบริหารงานอย่างคุณภาพ...พิชิตเป้าหมาย
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
      ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
      การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
      กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
      Workshop : การบริหารงานอย่างมีคุณภาพของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้การสอนงานและการให้คำปรึกษา ณ พื้นที่ทำงาน (Coaching on Job)
      เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่ายๆ
      เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      เทคนิคการ Counselling ให้ยอมรับปัญหา
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
      Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
 การประยุกต์ใช้การติดตามงานและพัฒนาทีมงานเชิงรุก
      การติดตามงานตามเป้าหมายที่กำหนด (KPI)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
      Workshop : การสร้างแนวทางการติดตามงานเชิงบวก
      Role Playing : เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์
 การประยุกต์ใช้การพัฒนาทีมงานด้วยแรงจูงใจ
      หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริง
      เรียนรู้เข้าใจตัวเองและทีมงานด้วย DISC
      คำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงทีมงานอย่างง่าย
      หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรกเรียนรู้และเข้าใจ หลักการและเทคนิค ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างครบวงจร และครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Counselling) วันที่สองเรียนรู้ในเรื่องการประยุกต์ใช้และการปฏิบัติจริงกับการบริหารงานและการบริหารงานอย่างคุณภาพ...พิชิตเป้าหมาย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ