หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 2 วัน
(Effective Coaching, Counselling & Monitoring)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coaching, Counselling & Monitoring)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมีกระบวนการที่ครบวงจร ดังนี้
      การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
      การวางแผนงานอย่างมีระบบ (Planning for Target)
      การสอนงานได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (Coaching)
      การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและดูแล (Counselling)
      การติดตามงานและให้คำแนะนำ (Monitoring and Supervise)
      การประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Evaluation and Feedback)
การพัฒนาทีมงานเป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรภายในทีม สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อีก ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมงานให้พร้อมรับกับการเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป เช่น
      หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน
      การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
      เทคนิคการกระตุ้นให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
 การประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์จริง จะทำให้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหัวหน้างานต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยการวางแผนและออกแบบแนวทางการสอนงาน (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) และการติดตามงาน (Monitoring) พร้อมกับการแนะนำทีมงาน (Supervise) ด้วยทัศนคติที่กับทีมงาน เพื่อให้ได้ทั้งใจและทั้งผลงานจากทีมงาน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างครบวงจร และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันทีหลังการอบรม
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคที่สำคัญในการบริหารทีมงานอย่างครบถ้วน และประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเองได้อย่างเชื่อมั่น
 เพื่อให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางพัฒนาตัวเอง และพัฒนาทีมงานให้ได้ผลการปฏิบัติตามที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การเรียนรู้และเข้าใจ หลักการและเทคนิค
 การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างครบวงจร
      สำรวจแนวความคิดในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      หลักการสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
      หลักการสำคัญของการให้คำปรึกษา (Counselling)
      หลักการสำคัญของการตรวจติดตามงาน (Monitoring)
       Workshop : สรุปประเด็นสำคัญในฐานะหัวหน้างาน
 ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Counselling)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงาน
      บทบาทต่างๆ ในฐานะผู้สอนงาน (Mindset)
      ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
      ตารางเทคนิคการสอนและการให้คำปรึกษา (TAPS Model)
      Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
      กรณีศึกษา : สอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
 เทคนิคการติดตามงาน (Monitoring) และพัฒนาทีมงาน (Supervise)
      กระบวนการติดตามงานอย่างสร้างสรรค์ (Monitoring Process)
      การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม (Effective Evaluation)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      การให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ (Supervise)
      Workshop : ออกแบบแนวทางการติดตามงานของตัวเอง
      Role Playing : การแสดงเทคนิคการสอน ให้คำปรึกษาและติดตามงาน
 เทคนิคการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
      การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
      เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้สอนงานที่ดี

DAY II : การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติจริงกับการบริหารงาน
 การบริหารงานอย่างคุณภาพ...พิชิตเป้าหมาย
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
      ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
      การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
      กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
      Workshop : การบริหารงานอย่างมีคุณภาพของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้การสอนงานและการให้คำปรึกษา ณ พื้นที่ทำงาน (Coaching on Job)
      เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่ายๆ
      เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      เทคนิคการ Counselling ให้ยอมรับปัญหา
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
      Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
 การประยุกต์ใช้การติดตามงานและพัฒนาทีมงานเชิงรุก
      การติดตามงานตามเป้าหมายที่กำหนด (KPI)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
      Workshop : การสร้างแนวทางการติดตามงานเชิงบวก
      Role Playing : เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์
 การประยุกต์ใช้การพัฒนาทีมงานด้วยแรงจูงใจ
      หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริง
      เรียนรู้เข้าใจตัวเองและทีมงานด้วย DISC
      คำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงทีมงานอย่างง่าย
      หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรกเรียนรู้และเข้าใจ หลักการและเทคนิค ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างครบวงจร และครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Counselling) วันที่สองเรียนรู้ในเรื่องการประยุกต์ใช้และการปฏิบัติจริงกับการบริหารงานและการบริหารงานอย่างคุณภาพ...พิชิตเป้าหมาย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร