หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 2 วัน
(Effective Coaching, Counselling & Monitoring)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การโค้ชงาน (Coaching) / หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coaching, Counselling & Monitoring)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามมีกระบวนการที่ครบวงจร ดังนี้
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (Planning for Target)
       การสอนงานได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (Coaching)
       การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและดูแล (Counselling)
       การติดตามงานและให้คำแนะนำ (Monitoring & Supervise)
       การประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Evaluation & Feedback)
การพัฒนาทีมงานเป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรภายในทีม สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อีก ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมงานให้พร้อมรับกับการเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป เช่น
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
       เทคนิคการกระตุ้นให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
การประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์จริง จะทำให้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหัวหน้างานต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยการวางแผนและ ออกแบบแนวทางการสอนงาน (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) และการติดตามงาน (Monitoring) พร้อมกับการแนะนำทีมงาน (Supervise) ด้วยทัศนคติที่กับทีมงาน เพื่อให้ได้ทั้งใจและทั้งผลงานจากทีมงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างครบวงจร และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันทีหลังการอบรม
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคที่สำคัญในการบริหารทีมงานอย่างครบถ้วน และประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเองได้อย่างเชื่อมั่น
เพื่อให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางพัฒนาตัวเอง และพัฒนาทีมงานให้ได้ผลการปฏิบัติตามที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การเรียนรู้และเข้าใจ หลักการและเทคนิค
การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างครบวงจร
       สำรวจแนวความคิดในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
       หลักการสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
       หลักการสำคัญของการให้คำปรึกษา (Counselling)
       หลักการสำคัญของการตรวจติดตามงาน (Monitoring)
       Workshop : สรุปประเด็นสำคัญในฐานะหัวหน้างาน
ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Counselling)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงาน
       บทบาทต่างๆ ในฐานะผู้สอนงาน (Mindset)
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ 
       คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้ 
       ตารางเทคนิคการสอนและการให้คำปรึกษา (TAPS Model) 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : สอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
เทคนิคการติดตามงาน (Monitoring) และพัฒนาทีมงาน (Supervise)
       กระบวนการติดตามงานอย่างสร้างสรรค์ (Monitoring Process)
       การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม (Effective Evaluation)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ (Supervise)
       Workshop : ออกแบบแนวทางการติดตามงานของตัวเอง
       Role Playing : การแสดงเทคนิคการสอน ให้คำปรึกษาและติดตามงาน
เทคนิคการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
       เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
       Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้สอนงานที่ดี 

Day II : การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติจริงกับการบริหารงาน
การบริหารงานอย่างคุณภาพ...พิชิตเป้าหมาย
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้ 
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์ 
       เทคนิคการ Counselling ให้ยอมรับปัญหา 
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน 
การประยุกต์ใช้การติดตามงานและพัฒนาทีมงานเชิงรุก 
       การติดตามงานตามเป้าหมายที่กำหนด (KPI)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
       เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
       Workshop : การสร้างแนวทางการติดตามงานเชิงบวก
       Role Playing : เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้การพัฒนาทีมงานด้วยแรงจูงใจ
       หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริง 
       เรียนรู้เข้าใจตัวเองและทีมงานด้วย DISC 
       คำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงทีมงานอย่างง่าย 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ