หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 2 วัน

(Effective Coaching, Counselling & Monitoring)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Coaching / การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามมีกระบวนการที่ครบวงจร ดังนี้...
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (Planning for Target)
       การสอนงานได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (Coaching)
       การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและดูแล (Counselling)
       การติดตามงานและให้คำแนะนำ (Monitoring & Supervise)
       การประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Evaluation & Feedback)
การพัฒนาทีมงานเป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรภายในทีม สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อีก ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมงานให้พร้อมรับกับการเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป เช่น...
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
       เทคนิคการกระตุ้นให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
การประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์จริง จะทำให้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหัวหน้างานต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยการวางแผนและ ออกแบบแนวทางการสอนงาน (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) และการติดตามงาน (Monitoring) พร้อมกับการแนะนำทีมงาน (Supervise) ด้วยทัศนคติที่กับทีมงาน เพื่อให้ได้ทั้งใจและทั้งผลงานจากทีมงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างครบวงจร และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันทีหลังการอบรม
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคที่สำคัญในการบริหารทีมงานอย่างครบถ้วน และประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเองได้อย่างเชื่อมั่น
เพื่อให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางพัฒนาตัวเอง และพัฒนาทีมงานให้ได้ผลการปฏิบัติตามที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การเรียนรู้และเข้าใจ หลักการและเทคนิค
การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างครบวงจร
       สำรวจแนวความคิดในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
       หลักการสำคัญของการสอนงาน (Coaching) 
       หลักการสำคัญของการให้คำปรึกษา (Counselling) 
       หลักการสำคัญของการตรวจติดตามงาน (Monitoring) 
       Workshop : สรุปประเด็นสำคัญในฐานะหัวหน้างาน 
 ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Counselling)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงาน 
       บทบาทต่างๆ ในฐานะผู้สอนงาน (Mindset) 
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ 
       คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้ 
       ตารางเทคนิคการสอนและการให้คำปรึกษา (TAPS Model) 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : สอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
 เทคนิคการติดตามงาน (Monitoring) และพัฒนาทีมงาน (Supervise)
       กระบวนการติดตามงานอย่างสร้างสรรค์ (Monitoring Process) 
       การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม (Effective Evaluation) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
       การให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ (Supervise) 
       Workshop : ออกแบบแนวทางการติดตามงานของตัวเอง 
       Role Playing : การแสดงเทคนิคการสอน ให้คำปรึกษาและติดตามงาน 
เทคนิคการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
       เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
       Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้สอนงานที่ดี 

Day II : การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติจริงกับการบริหารงาน
การบริหารงานอย่างคุณภาพ...พิชิตเป้าหมาย
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้ 
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์ 
       เทคนิคการ Counselling ให้ยอมรับปัญหา 
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน 
การประยุกต์ใช้การติดตามงานและพัฒนาทีมงานเชิงรุก 
       การติดตามงานตามเป้าหมายที่กำหนด (KPI) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t) 
       เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
       Workshop : การสร้างแนวทางการติดตามงานเชิงบวก 
       Role Playing : เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้การพัฒนาทีมงานด้วยแรงจูงใจ 
       หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริง 
       เรียนรู้เข้าใจตัวเองและทีมงานด้วย DISC 
       คำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงทีมงานอย่างง่าย 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานการติดตามงานการโค้ช

แสดงความคิดเห็น