หลักสูตรฝึกอบรม การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม - หลักสูตร 1 วัน
(Behavioral based Interview Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral based Interview Technique)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การสรรหาและคัดเลือกคนที่ถูกต้อง (Put the right man into the right job) เป็นสิ่งแรกที่จะการันตีว่าองค์กรสามารถจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ หากเราเลือกคนผิด ผลงานที่ออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งทัศนคติต่างๆอาจจะบั่นทอนเพื่อนร่วมงานอีกด้วย จากการเป็นที่ปรึกษาองค์กรหลากหลาย ทำให้มองเห็นปัญหา การสัมภาษณ์งานที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าผู้สมัครมีขีดความสามารถ และทัศนคติที่เราต้องการเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะ HR จะประสบปัญหามาก ในการที่ Line Manager รับพนักงานเข้ามาแต่ไม่สามารถแสดงผลงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อพนักงานเข้ามาแล้ว ก็ยากที่จะให้เขาออกไปจากองค์กร ถ้าเลือกคนเข้ามาผิด องค์กรต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลในการพัฒนาคนๆนั้นให้ไปถึงขีดความสามารถที่ต้องการ 
   หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นจากแนวคิดของศาสตราจารย์ David McClelland แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ที่กล่าวไว้ว่า “ความสามารถ เป็นตัวทำนายความสำเร็จในการทำงานของบุคคลากรในตำแหน่งหนึ่ง ๆ ได้ดีที่สุด และมีความเบี่ยงเบนหรืออคติน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการคัดเลือกแบบเก่า ๆ ซึ่งใช้วิธีการพิจารณาจากคะแนนผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (School Credentials) หรือการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) และ การทดสอบความรู้ทางวิชาการ (Knowledge Academic Test)” 
   สิ่งที่ท้าทายคือ เราจะสามารถสัมภาษณ์ผู้สมัครภายใน 1 ชั่วโมงเพื่อให้เห็นความสามารถในทุกมิติ คือ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ นิสัยและแรงจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ซึ่งหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ทั้งหมด

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสัมภาษณ์ผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง (Put the right man into the right job)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมาย แนวคิดของ Competency 
2. การนำ Competency มาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลการได้อย่างถูกต้อง 
3. วิธีการหาขีดความสามารถในแต่ละตำแหน่งงานเพื่อนำมาใช้สัมภาษณ์ 
4. การนำหลัก STAR Model มาใช้ในการสัมภาษณ์ 
5. การสร้างชุดคำถามในการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมอย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 หัวหน้างานที่ต้องสัมภาษณ์ผู้สมัคร

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย และ ฝึกปฎิบัติ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม