หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจด้วยจุดแข็ง - หลักสูตร 1 วัน
(Empathic Communication & Collaboration with Strengths (Top5))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Group Coaching and Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจด้วยจุดแข็ง (Empathic Communication & Collaboration with Strengths (Top5))

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การประเมินจุดแข็งของตัวเอง (Strengths Finder) ที่ดำเนินการด้วยเครื่องมือการประเมินของ Gallup ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร การทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ เกิดผลลัพธ์ของทีมเวิร์คที่ดี ลดข้อขัดแย้ง เสริมความแตกต่างให้เป็นพลังเชิงบวกซึ่งกันและกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

การเรียนรู้เข้าใจจุดแข็งของตัวเอง (Top5) ทำให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยจุดแข็งของเขาได้โดยที่จุดแข็งของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน สามารถสื่อสารโดยการใช้จุดแข็งของแต่ละบุคคลสื่อสาร และทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจได้ เพราะการมุ่งไปที่จุดแข็งของบุคคลเท่ากับการเข้าใจบุคคลนั้นๆอย่างลึกซึ่ง (Empathy) ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล


การใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Coaching & Practice) สามารถแลกเปลี่ยนเทคนิคการสื่อสารซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี และทำให้เกิดความเข้าใจในคุณลักษณะของบุคคลที่จุดแข็งของเขา ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันได้ เกิดการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำความรู้สู่การปฏิบัติจริง เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความอิสระในการสร้างการเรียนรู้ใน Style ของตัวเอง มีความรู้สึกอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มผู้เรียน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้วยตัวเอง ได้แนวความคิดที่หลากหลาย สู่การพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้รับคำแนะนำ ชี้แนะ ดูแล จากวิทยากรและโค้ชที่คอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ของตัวเอง ที่เกิดจากการตระหนักรู้ในการฝึกฝนและปฏิบัติจริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
9.00-10.30 น.
     รายละเอียดดำเนินการ
          • หลักการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
          • การเรียนรู้บุคคล 4 แบบ
               - กิจกรรม : เกมเดาจุดแข็งของเพื่อน
               - กิจกรรม : การสื่อสารที่จุดแข็งของเพื่อน
           ผลลัพธ์ที่เกิด
          • ผู้เรียนสามารถสื่อสารที่จุดแข็งของผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

10.30-10.45 น.
     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.
     รายละเอียดดำเนินการ
          • คุณลักษณะของจุดแข็ง 4 กลุ่ม
               - กิจกรรม : การทำงานร่วมกันแบบทั่วไป
               - กิจกรรม : การทำงานร่วมกันด้วยจุดแข็งที่เสริมซึ่งกันและกัน           
           ผลลัพธ์ที่เกิด
          • ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันเสริมการทำงานร่วมกัน

12.00-13.00 น.
    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.
    รายละเอียดดำเนินการ
          • เทคนิคการประชุมงานโครงการที่ดี
          • เทคนิคการระดมสมองที่ดี
               - กิจกรรม : การใช้จุดแข็งของกลุ่มสร้างนวัตกรรมทางความคิดใหม่ๆ
           ผลลัพธ์ที่เกิด
          • ผู้เรียนมีแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้จุดแข็งของตัวเอง

14.30-14.45 น
     พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.
    รายละเอียดดำเนินการ
          • หลักการบริหารความขัดแย้ง
          • เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดี
               - กิจกรรม : การเจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้งด้วยจุดแข็ง
           ผลลัพธ์ที่เกิด
          • ผู้เรียนลดขัดแย้งและใช้การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์กับสถานะการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม