หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารที่ดี รู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นทำงานเป็นทีม - หลักสูตร 1 วัน
(Empathy Communication for teamwork)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารที่ดี รู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นทำงานเป็นทีม (Empathy Communication for teamwork)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
บ่อยครั้งที่การสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นความยากกว่าที่เราคาดคิด เรามักมองว่าทำไมคู่สนทนาไม่เข้าใจอย่างที่เราอยากจะสื่อสาร หรือคิดหาวิธีการ (How to) ต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารให้รวดเร็ว ตรงประเด็น โดยที่เรามักหลงลืมไปว่า ณ ขณะนั้น สภาวะด้านในของเรา ก็ไม่พร้อมสำหรับการสื่อสารเช่นเดียวกัน
การสื่อสารที่ดี เน้นถึงการให้ความสำคัญถึงตัวเรา คู่สนทนา และบริบท การที่เรารับรู้ความรู้สึกของเราในขณะสื่อสาร เราจะสามารถบอกได้ว่าการสื่อสารที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นไปเพื่อ “สื่อสาร” หรือเป็นไปเพื่อ “ระบาย” ความรู้สึกของเราเอง
เมื่อเราเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ เราจะสามารถมองการสื่อสารของผู้อื่นได้อย่างละเอียด ซึ่งมีทั้งบริบท วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่สำคัญ รวมถึง สามารถความรู้สึกของคู่สนทนาด้วย (Empathic Communication)

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองและพัฒนาคุณค่าในตัวเองตามแนวทางที่เหมาะสมโดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้
ผู้เรียนได้เห็นสิ่งที่มักจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารของตนเอง
เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แก่นสำคัญของการสื่อสารที่ดีด้วยตัวเอง
ผู้เรียนสามารถรับรู้ถึงเบื้องหลังของการสื่อสารทั้งของตนเอง และคู่สนทนา
ผู้เรียนสนุกที่จะนำทักษะที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิต

ประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
การเข้าใจตนเอง
      อบรม สัมมนา สิ่งที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารของตนเอง
      อบรม สัมมนา เห็นความต่างและความสำคัญของความคิด และความรู้สึก
การเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์
      อบรม สัมมนา มองเห็นแรงขับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านต่างๆ รวมถึงการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา เห็นความเป็นตนเองทั้งส่วนที่เอื้อ และส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร
การฟังเชิงลึก
      อบรม สัมมนา เห็นถึงมิติแปลกใหม่อันเกิดจากการฟังเชิงลึกของตนเอง
      อบรม สัมมนา การเข้าใจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานของการเข้าอกเข้าใจ
การสะท้อนและการจับประเด็น
      อบรม สัมมนา ได้เรียนรู้ทักษะการสะท้อน และการจับประเด็นเพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
      อบรม สัมมนา เห็นธรรมชาติการตีความตัดสินที่เกิดขึ้นในตนเอง และผลกระทบจากสิ่งนั้น

ตัวอย่างกิจกรรม
การเข้าใจตนเอง
      อบรม สัมมนา ศิลปะเพื่อการเข้าใจตนเอง..ผู้เข้าร่วมมองเห็นรูปแบบพฤติกรรม และความคิดของตนเอง
      อบรม สัมมนา Broken Square..ผู้เข้าร่วม มองเห็นรูปแบบการทำงานจริง รวมถึงเห็นความรู้สึกของตนในขณะทำงาน
      อบรม สัมมนา Who am I.. ผู้เข้าร่วมจะรับรู้ความชอบ และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง
การเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์
      อบรม สัมมนา สัตว์สี่ทิศ..ผู้เข้าร่วม รับรู้ถึงที่มาของพฤติกรรมต่างๆ ของตนเองและผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Helium Hoop..ผู้เข้าร่วมมองเห็นความต่างในขณะการทำงานร่วมกัน
การฟังเชิงลึก
      อบรม สัมมนา การฟัง..ผู้เข้าร่วมรับรู้ถึงประสบการณ์ของการฟังอย่างลึกซึ้ง รับรู้ถึงคำว่าเข้าอกเข้าใจ
      อบรม สัมมนา การถอดบทเรียน..ผู้เข้าร่วมมองเห็นแรงขับของตนที่เอื้อ และเป็นอุปสรรคต่อการฟังของตน
การสะท้อนและการจับประเด็น
      อบรม สัมมนา กิจกรรม สะท้อน และจับประเด็น .. ผู้เข้าร่วมรับรู้ถึงความสำคัญของการสะท้อน และจับประเด็น อันเป็นพื้นฐานของ positive feedback
      อบรม สัมมนา การประชุมทีม.. ผู้เข้าร่วมได้ใช้ทักษะการสะท้อน และจับประเด็นในการคุยกันในทีม

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
    การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของ value ของตนเอง
2. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและข้าใจตัวเองและรูปแบบพฤติกรรมตนเองและผู้อื่น ในการทำงาน และในการดำเนินชีวิต
3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการฟังที่ดีขึ้นและมีความเข้าใจผู้อื่นเพิ่มขึ้น
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้การทำงานร่วมกันผ่านการสะท้อน และจับประเด็น

แก่นของ Facilitative Coaching
Facilitative coaching เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรุ้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องนั้นๆ Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของเฉพาะตนของตนเองในประเด็นนั้นๆ (หรือที่เรียกว่า ความรู้มือหนึ่ง) รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อน เข้าใจความเหมือนและความต่างของมนุษย์ และเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ตลอดเวลาทำกิจกรรม จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม