หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารระหว่างประเทศ เบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารระหว่างประเทศ เบื้องต้น

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจแนวคิด และวิธีการสื่อสารที่เป็นระบบให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศและ สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้
ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังไม่มั่นใจในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศด้วยปัญหาและอุปสรรคทางด้านภาษา ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยงานต่างๆต้องการสร้างเสริมให้พนักงานมีศักยภาพ ในการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้ดีทั้งพนักงานที่เริ่มทำงาน และพนักงานที่ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถทางการสื่อสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น และไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของการสื่อสารระหว่างประเทศก่อนการนำไปใช้จริง 
2. เพื่อกระตุ้นวิธีคิดและสร้างสรรค์ให้เกิดแนวทางพัฒนาในการทำงานด้านการสื่อสารกับต่างประเทศ 
3. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการดำเนินงานในการติดต่อกับต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและสามารถสื่อสารได้ตรงตามเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้

กรอบในการดำเนินการฝึกอบรม
เป็นการฝึกอบรมที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสำหรับหน่วยงานต่างๆ 
วิทยากรใช้วิธีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้งานได้จริง 
หลังจากนำไปปฏิบัติแล้วหากมีข้อขัดข้องสามารถขอคำปรึกษาเพื่อนำไปปรับปรุง ให้สอดคล้องกับรูปแบบของงานแต่ละประเภท

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสารระหว่างบุคคล สู่การสื่อสารระหว่างประเทศ 
เทคนิคการใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างประเทศ
ทฤษฎีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
การสื่อสารระหว่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เพื่อตอบกลับ 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกปฏิบัติ หรือ กรณีศึกษา

แนวทางการฝึกอบรม / แนวทางการพัฒนาตามโปรแกรม
1. ผู้เข้าอบรมที่มีความตั้งใจจะพัฒนาตนเองด้านการจัดการประชุม ได้เปิดใจถึงปัญหาที่ประสบในการทำงานด้านนี้ โดยวิทยากรช่วยให้แสดงความคิดเห็นออกมาและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าอบรม 
2. หากเป็นหน่วยงานที่มีความประสงค์พัฒนาพนักงานในด้านนี้ ควรมีการกำหนดศักยภาพของพนักงาน ที่ต้องการในระดับใด และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
3. หัวหน้างานควรได้ร่วมอบรมเพื่อสามารถติดตามการทำงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างกรณีศึกษา
   นภดลเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศทำงานมาได้ระยะหนึ่งและ ได้มอบหมายงานให้ติดต่อกับต่างประเทศตามที่หัวหน้าสั่งให้ทำตามรูปแบบเท่านั้น แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถเจรจาทางจดหมายอีเลคโทรนิคหรือการพูดคุยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ วันหนึ่งนภดลได้รับมอบหมายงานให้ติดต่อเจรจากับลูกค้าในประเทศอเมริกาในการขอขึ้นราคาสินค้าและ ในขณะเดียวกันต้องสามารถรักษายอดสั่งซื้อไว้ได้หรือเพิ่มขึ้น ทำให้นภดลกังวลใจมากว่าจะทำได้อย่างไรและจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หัวหน้ามอบหมายงานให้หรือไม่
       1. ถ้าท่านเป็นนภดลท่านจะปรึกษาใครเป็นอันดับแรก 
       2. ท่านจะหาข้อมูลจากที่ใด 
       3. ท่านจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอย่างไร 
       4. ท่านมีความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายมากเพียงใด
       5. ท่านจะดำเนินงานอย่างไรตามลำดับเพื่อให้ประสบความสำเร็จ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน 
 หัวหน้างาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม (รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 
1. การฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง เป็นการบรรยายในลักษณะนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
2. การฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กิจกรรมเสริมดังนี้ 
       การระดมสมอง 
       กรณีศึกษา
       การฝีกปฏิบัติ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม