หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน

(Excellence Communication & Connection)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการที่สำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ คือ การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง โดยยอมรับในความแตกต่างที่เป็นธรรมชาติ สร้างแนวความคิดที่ดีในการสื่อสารพร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีของการสื่อสารได้ทุกเรื่อง 
การเรียนรู้และเข้าใจอุปสรรคของการสื่อสาร และหลุมพรางที่เป็นความคิดเชิงลบในการสื่อสารของตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจในข้อจำกัดของตัวเอง ซึ่งสามารถนำหลักการสื่อสารที่ดีมาปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้สามารถพัฒนาด้านการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นได้ 
การใช้หลักการของ Neuro Linguistic Programming (NLP) มาใช้กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ จะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองของผู้รับ ทำให้ผู้รับคล้อยตามแนวความคิดของผู้สื่อสารได้มากขึ้น 
การประยุกต์ใช้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานทุกอย่างที่มีการเกี่ยวข้องกันต้องใช้การสื่อสารทั้งนั้น ทักษะที่สำคัญของการสื่อสาร เช่น
       การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching &Counselling)
การเสริมแนวกิจกรรมประกอบเนื้อหาในการฝึกอบรม จะทำให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้หลักการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์อย่างแท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้หลักการของ NLP ในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินคุณลักษณะของตัวเองและเข้าใจคุณลักษณะของผู้อื่นในการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเลิศในด้านต่างๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงกับกิจกรรมต่างๆ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      
 ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      
 องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
      
 กิจกรรม: การประเมินตัวเองเพื่อรู้จักตัวเอง (DISC) อย่างง่ายๆ
      
 กิจกรรม : คุณลักษณะของการรับรู้และสื่อสารของบุคคล
การพัฒนาแนวทางการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      
 หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      
 Workshop:การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       NLP Communication Model 
      
 หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ NLP 
      
 เทคนิคของ NLP และการประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 
      
 กิจกรรม: เทคนิคการใช้ NLP ด้านต่างๆ 
การประยุกต์ใช้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน 
       การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
      
 การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
      
 การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      
 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      
 การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching &Counselling)
      
 กิจกรรม: การประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเลือกสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       Work Shop เพื่อทำให้คิด เขียน และพูดอย่างเต็มที่
       บอกเล่ากรณีศึกษา เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
       เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอแนวความคิดของตัวเอง
กำหนด “แนวทางการปฏิบัติตัวใหม่” เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นมาด้วยตัวเอง แล้วนำไปฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการสร้างสัมพันธ์การเจรจาต่อรอง

แสดงความคิดเห็น