หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน

(Excellence Communication & Connection)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการที่สำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ คือ การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง โดยยอมรับในความแตกต่างที่เป็นธรรมชาติ สร้างแนวความคิดที่ดีในการสื่อสารพร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีของการสื่อสารได้ทุกเรื่อง 
การเรียนรู้และเข้าใจอุปสรรคของการสื่อสาร และหลุมพรางที่เป็นความคิดเชิงลบในการสื่อสารของตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจในข้อจำกัดของตัวเอง ซึ่งสามารถนำหลักการสื่อสารที่ดีมาปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้สามารถพัฒนาด้านการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นได้ 
การใช้หลักการของ Neuro Linguistic Programming (NLP) มาใช้กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ จะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองของผู้รับ ทำให้ผู้รับคล้อยตามแนวความคิดของผู้สื่อสารได้มากขึ้น 
การประยุกต์ใช้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานทุกอย่างที่มีการเกี่ยวข้องกันต้องใช้การสื่อสารทั้งนั้น ทักษะที่สำคัญของการสื่อสาร เช่น
       การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching &Counselling)
การเสริมแนวกิจกรรมประกอบเนื้อหาในการฝึกอบรม จะทำให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้หลักการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์อย่างแท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้หลักการของ NLP ในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินคุณลักษณะของตัวเองและเข้าใจคุณลักษณะของผู้อื่นในการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเลิศในด้านต่างๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงกับกิจกรรมต่างๆ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      
 ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      
 องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
      
 กิจกรรม: การประเมินตัวเองเพื่อรู้จักตัวเอง (DISC) อย่างง่ายๆ
      
 กิจกรรม : คุณลักษณะของการรับรู้และสื่อสารของบุคคล
การพัฒนาแนวทางการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      
 หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      
 Workshop:การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       NLP Communication Model 
      
 หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ NLP 
      
 เทคนิคของ NLP และการประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 
      
 กิจกรรม: เทคนิคการใช้ NLP ด้านต่างๆ 
การประยุกต์ใช้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน 
       การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
      
 การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
      
 การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      
 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      
 การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching &Counselling)
      
 กิจกรรม: การประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเลือกสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       Work Shop เพื่อทำให้คิด เขียน และพูดอย่างเต็มที่
       บอกเล่ากรณีศึกษา เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
       เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอแนวความคิดของตัวเอง
กำหนด “แนวทางการปฏิบัติตัวใหม่” เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นมาด้วยตัวเอง แล้วนำไปฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการสร้างสัมพันธ์การเจรจาต่อรอง

แสดงความคิดเห็น