คอร์สฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

(Excellence Communication & Connection) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการที่สำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ คือ การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง โดยยอมรับในความแตกต่างที่เป็นธรรมชาติ สร้างแนวความคิดที่ดีในการสื่อสารพร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีของการสื่อสารได้ทุกเรื่อง
 การเรียนรู้และเข้าใจอุปสรรคของการสื่อสาร และหลุมพรางที่เป็นความคิดเชิงลบในการสื่อสารของตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจในข้อจำกัดของตัวเอง ซึ่งสามารถนำหลักการสื่อสารที่ดีมาปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้สามารถพัฒนาด้านการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นได้
 การใช้หลักการของ Neuro Linguistic Programming (NLP) มาใช้กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ จะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองของผู้รับ ทำให้ผู้รับคล้อยตามแนวความคิดของผู้สื่อสารได้มากขึ้น
การประยุกต์ใช้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานทุกอย่างที่มีการเกี่ยวข้องกันต้องใช้การสื่อสารทั้งนั้น ทักษะที่สำคัญของการสื่อสาร เช่น...
       การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching & Counselling)
 การเสริมแนวกิจกรรมประกอบเนื้อหาในการฝึกอบรม จะทำให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้หลักการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์อย่างแท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้หลักการของ NLP ในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินคุณลักษณะของตัวเองและเข้าใจคุณลักษณะของผู้อื่นในการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเลิศในด้านต่างๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงกับกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
      กิจกรรม : การประเมินตัวเองเพื่อรู้จักตัวเอง (DISC) อย่างง่ายๆ
      กิจกรรม : คุณลักษณะของการรับรู้และสื่อสารของบุคคล
 การพัฒนาแนวทางการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      Workshop : การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      NLP Communication Model
      หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ NLP
      เทคนิคของ NLP และการประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
      กิจกรรม : เทคนิคการใช้ NLP ด้านต่างๆ
 การประยุกต์ใช้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน
      การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
      การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
      การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching & Counselling)
      กิจกรรม: การประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการเจรจาต่อรองCommunication

แสดงความคิดเห็น