หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ สู่ความสำเร็จ ในยุค Digital - หลักสูตร 1 วัน
(The new concept of recruitment strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ สู่ความสำเร็จ ในยุค Digital (The new concept of recruitment strategy)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันในองค์กร บุคลากรทุกคน ล้วนมีบทบาทในการร่วมสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยที่ทุกบทบาท ทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมีพลังอย่างเต็มเปี่ยม
แต่ในความเป็นจริงบุคลากรแต่ละบุคคล ล้วนมาจากสภาพแวดล้อม (Environment) ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติ (Attitude) และกรอบความคิด (Mindset) ที่แตกต่างกันและมีอัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง ทั้งความเชื่อ (Belief) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ค่านิยม (Value) พฤติกรรม (Behavior) ประสบการณ์ (Experience) รวมถึงความคุ้นเคย (Comfort Zone) และเมื่อต้องมีการสื่อสาร ต่อเชื่อมแนวคิดร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน จึงอาจเกิดเป็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ขึ้นบนความแตกต่างทั้งสภาวะทางอารมณ์และบุคลิกภาพตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ ให้สามารถเชื่อมต่อ (Connection) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความเข้าใจตรงกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อลดการเกิดปัญหาในองค์กรและเพิ่มความเชื่อมั่นในการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรค (ความขัดแย้ง)ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

     ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของการสื่อสารที่มีคุณภาพ เข้ามาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรอยู่ในสภาวะของความเข้าใจ ยอมรับ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นพลัง ความร่วมมือ ความกระตือรือร้น ที่เปี่ยมด้วยความสุข ผ่านการใช้แนวคิดการ เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก ทำให้รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น เข้าใจการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรม คุณลักษณะที่แตกต่างของแต่ละบุคคลจากสมอง 4ส่วน กระบวนการ การค้นหาประสบการณ์เชิงบวก (Appreciative inquiry) นำไปสู่กระบวนการของการสร้างความสุขในองค์กร (Happy workplace) ได้อย่างเต็มประสิทธิผล พนักงานได้ความสุขของการทำงาน และผู้ประกอบการได้งานสำเร็จ ซึ่งนำองค์กรไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจที่มาของพฤติกรรมตนเองและผู้อื่นผ่านการทำงานของสมอง ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคล แล้วสร้างความเข้าใจที่มาของความแตกต่างได้ด้วยตนเอง สามารถมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นได้มากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสำรวจแนวความคิดของตนเองแล้วสร้างกรอบความคิด การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ของตนเองใหม่ด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์, การจูงใจผู้อื่น และการการเอาชนะปัญหาและอุปสรรค (ความขัดแย้ง) แล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์, การจูงใจผู้อื่น และการการเอาชนะปัญหาและอุปสรรค (ความขัดแย้ง) ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆในองค์กรสร้างการทำงานที่บรรลุเป้าหมายร่วมกันและเติมความสุขร่วมกันได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆในในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวคิดการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
       แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
       คุณลักษณะที่เกิดจากสมอง 4 ส่วน
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       พฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อสมองเกิด FEAR
       การสร้างความสุขให้กับสมอง
       Workshop : คุณเป็นใคร?
หลักการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
       หลักการสำคัญของการสื่อสาร
       การสื่อสารในยุค Digital
       การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจในยุค Digital
       การประสานงานร่วมกันในยุค Digital
       Workshop : การสื่อสารที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆในยุค Digital
       กิจกรรมย่อย : สื่อสารผ่านกาย..ส่งคุณค่าผ่านใจ
ทักษะ/คุณสมบัติของนักสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
       ค้นหาความสัมพันธ์ด้วยจุดยืนร่วมกัน
       เทคนิคทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
       เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ทุกคนชื่นชอบ
       เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       หลุมพรางทางความคิดในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
พัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
       การใช้จิตวิทยาเชิงบวก
       การใช้ หลักการทำงานของสมอง Brain working
       การใช้ หลักการของ Appreciative Inquiry
       การใช้กระบวนการ Coaching
       การใช้การคิดเชิงกลยุทธ์
การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆในยุค Digital
       การเอาชนะปัญหาและอุปสรรค (ความขัดแย้ง) ในองค์กร
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
       Workshop : พัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ในองค์กรและ ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (จากกรณีศึกษา)
การบ้าน : สำหรับนำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเอง

รูปแบบในการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
รูปแบบแนวทางการอบรมเป็น T&GC (Training and Group coaching)
การให้หลักการ/ เทคนิคเพื่อให้ผู้เรียนกำหนดวิธีการของตัวเอง
การสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองตามสไตล์ (Style) ของตน
กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการในการประยุกต์ใช้จริงให้สอดคล้องเหมาะสมกับตนเอง และทีมงาน


กิจกรรมเสริม

กิจกรรมย่อย / เกมส์การเล่น
Role Playing
เรื่องเล่าให้แนวคิด
กรณีศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมมีการสำรวจตนเอง มองเห็นตนเอง เข้าใจตนเองและยอมรับตนเองได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น
2.ผู้เข้าอบรมมีการเข้าใจผู้อื่นและเกิดการยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ในการทำงานที่บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด (เกิดแรงจูงใจ) ในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับผู้อื่น ทั้งในส่วนทีมงานและในชีวิตส่วนตน ส่งผลให้มีความกระตือรือร้น มีพลัง มีความสุขในการทำงานมากขึ้น
4.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และผู้อื่น (ตามสอดคล้องกับสภาวการณ์จริง) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
5.ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม