หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสู่สมองเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดี - หลักสูตร 1 วัน
(Brain to Brain Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสู่สมองเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดี (Brain to Brain Communication)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารดูเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะเราใช้ทักษะการสื่อสารมาตั้งแต่เกิดแต่หลายครั้งสิ่งที่เราพูด กลับไม่ได้รับความสนใจ ไม่เป็นที่จดจำ หรือจำได้แต่จำไปผิดๆ และไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร และบางครั้งก็ลุกลามกลายเป็นการพูดคุยกันด้วยอารมณ์เชิงลบที่ทำลายความสันพันธ์ที่มีต่อกันโดยไม่ได้ตั้งใจ 
   หลายครั้งเราเผลอปล่อยให้การสื่อสารเป็นไปตามสถานการณ์ ตามอารมณ์ความรู้สึก โดยขาดการวางแผน ขาดการเตรียมตัว พอเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามต้องการ ทำให้เรารู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เกิดความเครียดและอารมณ์เชิงลบ เป็นผลให้สื่อสารไปแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ และยังอาจทำลายความรู้สึกของคู่สนทนาอีกด้วย 
   ในการทำงานเป็นทีม คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเรามีความคิดดีๆ เป็นร้อยเป็นพัน แต่กลับไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจและเชื่ออย่างที่เราต้องการได้ เพราะการสื่อสารบนเป้าหมายของตนเองเพียงฝ่ายเดียว เป็นการสื่อสารที่ไม่สามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้ แต่การสื่อสารโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ยิ่งทำให้การสื่อสารสับสนมากขึ้น
   ความรู้ในธรรมชาติการทำงานของสมองจะช่วยให้เราเข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับสมองของเราและคู่สนทนา รูปแบบและช่องทางการสื่อสารจากสมองของเราและคู่สนทนาเป็นแบบใด แล้วเราจะกระตุ้นความสนใจและการจดจำให้สมองผู้ฟังได้อย่างไร มีเรื่องใดที่ต้องระวังและให้ความสำคัญเพราะอาจไปกระตุ้นให้สมองผู้ฟังเครียดและเกิดอารมณ์เชิงลบได้ เมื่อไหร่ที่เขาโกรธ โมโห หงุดหงิด หรือกลัว เขาคงไม่พร้อมที่จะฟังเรา 
   การพัฒนาการสื่อสาร จำเป็นต้องพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการสื่อสาร ไปพร้อมกัน เป็นทั้งศาสตร์ที่ต้องอาศัยการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการถ่ายทอดข้อมูล ซึ่งต้องอาศัยสมองส่วนคิด และศิลป์จากสมองส่วนความรู้สึกที่ต้องสังเกต รับรู้ และสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ฟังของเรา 
   การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเป็นเรื่องของการถ่ายทอดข้อมูลที่ครบถ้วนและน่าสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีต่อกันอีกด้วย การสื่อสารที่สร้างความรู้สึกที่ดีให้ผู้ฟัง มีโอกาสได้รับการตอบสนองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บรรยากาศการทำงานในทีมจึงมีความสุข และสร้างความสำเร็จได้ด้วยทักษะการสื่อสารของคนในทีม


วัตถุประสงค์
1. เข้าใจการทำงานของสมอง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
2. วางแผนการสื่อสารในสิ่งที่ต้องการได้ตรงประเด็นและเป็นที่น่าสนใจ สร้างความมั่นใจในการสื่อสาร
3. สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในทีมงานและการประสานงานภายในองค์กร
4. เข้าใจตนเองและมุมมองผู้อื่นจากศักยภาพสมองที่แตกต่างกัน มีทัศนคติที่ดีต่อกันก่อนการสื่อสารแต่ละครั้ง

กรอบความคิดของหลักสูตร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ช่วงที่ 1 สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในการทำงาน
       การสร้างภาพความสำเร็จในการสื่อสารของตนเอง
       สำรวจวงจรพฤติกรรมในการสื่อสาร
       ค้นหาหลุมพรางที่ทำให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ
       กิจกรรม เทคนิคในการก้ามข้ามหลุมพรางเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น 
 ช่วงที่ 2 ธรรมชาติการทำงานของสมองในการสื่อสาร และศักยภาพสมองของเรา
       การทำงานของสมองกับการสื่อสารในเชิงบวก 
       ค้นพบศักยภาพสมองของเราเพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารเชิงบวกกับผู้อื่น
       กิจกรรม การประยุกต์การใช้ศักยภาพสมองของตนเองกับการสื่อสารเชิงบวก
 ช่วงที่ 3 รูปแบบการสื่อสารที่ทำให้สมองมีความสุข
       สมองสี่ด้าน สี่รูปแบบของการสื่อสาร
       ฮอร์โมนแห่งความสุข กับการสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
       ห้าภาษารัก การสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกัน
       กิจกรรม สร้างรูปแบบใหม่ในการสื่อสารในทีมให้มีความสัมพันธ์และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 ช่วงที่ 4 ศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่มีปัญหา
       ศาสตร์และในศิลป์ในการสื่อสารสู่สมองของผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
       การสร้างพลังความมั่นใจในการสื่อสารของตนเอง 
       กรณีศึกษา การประยุกต์การทำงานของสมองมาใช้ในสถานการณ์การสื่อสารที่มีปัญหา 
 การถามตอบปัญหา
 การบ้านและแนวทางการติดตามผล


แนวทางการฝึกอบรม
 Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
        Teaching for Knowledgeเพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
        Training for Skillเพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและกรณีศึกษา 
        Coaching for Exploreเพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
        Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการระดับต้น
หัวหน้างาน 
พนักงานระดับปฏิบัติงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม