หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การบริหารเวลาภายใต้แนวคิดของการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิผล "พบว่าส่วนใหญ่การทำงานมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลา" ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไปหากสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่างานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง งานใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุดสำหรับการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต้องมีการทำงานให้อยู่ภายใต้เวลาที่กำหนด ดังนั้น การบริหารและจัดสรรเวลาอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องเชิงสร้างสรรค์ด้วย เพื่อให้เป็นเหมือนสิ่งที่คู่กันกับการทำงานเสมอ ไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดผลของงานตามเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ การบริหารจัดการเวลาที่ดี เป็นตัวช่วยเสริมความสามารถก่อให้เกิดทักษะที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ดังนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น ทราบถึงหลักการบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO สามารถนำหลักของ HO-REN-SO ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ใช้ในการติดต่อประสานงานทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร และช่วยสร้างสัมพันธภาพทีดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หัวข้อการบรรยาย
วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น 6 ประการที่ควรรู้
การทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น
วัฒนธรรมการทำงานแบบไทย กับ แบบ ญี่ปุ่น
การประยุกต์การบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO
  HOKOKU การรายงาน บอก อัพเดท
      - ความหมาย Hokoku
      - ประเภทรายงาน
      - วิธีรายงาน 5W 2 H
      - ตัวอย่างสถานการณ์
   RENRAKU lการสื่อสาร การประสานงาน
      - ความหมาย Renraku
      - วิธีการสื่อสาร
      - ตัวอย่างสถานการณ์
      - ความสำคัญของการสื่อสาร
   SOUDAN ปรึกษา หารือ ขอความเห็น ระดมสมอง
      - ความหมาย Soudan
      - วิธีการสื่อสาร
      - ตัวอย่างสถานการณ์
      - หลักการขอคำปรึกษาที่เหมาะสม
      - หลักการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 40% Workshop 60%

กลุ่มผู้เข้าอบรม
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม