หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ลดความขัดแย้ง แสดงความเป็นตัวเอง”
“การสื่อสาร 2 ทางนั้น คือ การพูดอย่างไรไม่ให้พัง ฟังอย่างไรไม่ให้เครียด”

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาการสื่อสาร (Communication) เป็นหัวใจสำคัญอย่างมาก เพราะเราหลีกเลี่ยงการสื่อสารไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเสียง ท่าทางและ / หรือตัวอักษร รูปภาพ ก็ตาม ทั้งหมดล้วนแสดงถึงแนวความคิด และความรู้สึกของเราที่ใช้สื่อสารออกไป รวมทั้งการเข้าใจความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นที่สื่อสารออกมาเช่นเดียวกัน ดังนั้นทักษะต่างๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น...
       การนำเสนอ พูดคุย สนทนา (Presentation Skill)
       การใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful of Questioning)
       การรับฟังเชิงรุก เข้าใจผู้อื่น (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อผลสัมฤทธิ์ (Effective Feedback)
       การสื่อสารและสังเกตท่าทาง (Body Language)
 การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น...

 ความขัดแย้งภายในองค์กรที่เกิดขึ้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการบริหารจัดการความขัดแย้งที่ดี (Conflict Management) ย่อมทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง และการใช้เทคนิคบริหารจัดการความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องสำคัญที่บุคลากรภายในองค์กรต้องเรียนรู้
 การบริหารจัดการและจูงใจบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการผสมผสานการสื่อสาร (Communication) และการบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) เพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ในองค์กร...
       การบอกให้เพื่อนช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบร่วมกัน
       การพูดคุยกับบุคคลที่แสดงตัวว่าเป็นคนดื้อเงียบ
       การว่ากล่าวตักเตือนลูกน้องที่ทำผิดให้เขายอมรับด้วยตัวเอง
       การทำให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติต่อคุณในสิ่งที่คุณไม่ชอบ
       การกล้ายืนยันแนวความคิดตัวเองอย่างเชื่อมั่น แม้คนอื่นไม่เห็นด้วย
       การประสานงานให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน ในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน (เป็นต้น)

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารแบบมืออาชีพ และการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การสื่อสาร (Communication) และการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) กับการทำงาน และเรื่องต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานติดต่อกับบุคคลที่เกิดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถจัดการกับสถานการณ์และบุคคลได้ดีขึ้น อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำสิ่งที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กร
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพูดและการสื่อสาร (กิจกรรม)
      คุณสื่อสารกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดีมากแค่ไหน?
      คุณคิดอย่างไรเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้?
      คุณเกิดความรู้สึกกับการสื่อสารของคุณอย่างไร?
      คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีแค่ไหน?
      หลักการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน
      กิจกรรมย่อย : สนุกกับการสื่อสาร
      ความหมายของการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
      อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      บทบาทของผู้สื่อสารที่ดี
      Workshop: การปรับเปลี่ยนแนวการสื่อสารของตัวเอง
 เทคนิคการพัฒนาการสื่อสารแบบมืออาชีพ
      ทักษะการนำเสนอ แสดงความคิดเห็น (Presentation Skill)
      ทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful of Questioning)
      ทักษะการรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อผลสัมฤทธิ์ (Effective Feedback)
      Workshop: การพัฒนาการสื่อสารแบบมืออาชีพ
      กรณีศึกษา : เทคนิคการป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์
 การจัดการข้อจำกัดการสื่อสารของตัวเอง
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการสื่อสาร
      เทคนิคการจัดการจินตนาการเชิงลบ
      การใช้เทคนิค NLP กับการสื่อสาร
      Workshop: การบริหารจัดการการสื่อสารของตัวเอง
      กรณีศึกษา : เทคนิคการใช้ NLP กับการสื่อสาร

Day II: การบริหารจัดการความขัดแย้งและผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อย่างไร?
      คุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้หรือไม่?
      คุณบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างไร?
      คุณสามารถเอาชนะใจคนที่ขัดแย้งได้อย่างไร?
 การประยุกต์การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง
      ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      Workshop: การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง
 ขั้นตอนและกลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้ง
      หลุมพรางทางความคิดก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      หลักการบริหารความขัดแย้ง
      เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      Workshop: หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การบริหารจัดการความขัดแย้ง
 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อชนะใจบุคคลประเภทต่างๆ
      การทำให้ผู้อื่นเลิกทำตัวดื้อเงียบ
      การทำให้ผู้อื่นมีความรับผิดชอบมากขึ้น
      การทำให้ผู้อื่นเกรงใจคุณมากขึ้น
      การทำให้ผู้อื่นเลิกเป็นคนขี้นินทา
      Workshop: สร้างกลยุทธ์ชนะใจผู้อื่นด้วยตัวคุณเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง