หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Professional Communication)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
   ในโลกของการสื่อสาร การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากการสื่อสารนั้นเป็นไปด้วยดีทุกอย่าง ก็เป็นประโยชย์ หลายครั้งที่เราต้องยอมรับว่า มีความไม่ราบรื่นและอุปสรรคไม่น้อยเลย ที่เกิดเพราะเกิดปัญหาในการสื่อสาร
   การพูดนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ ประกอบด้วย:
   1.การทักทาย และแนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ
สิ่งที่ดีที่สุดของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ คือ “การให้และการรับ” การเริ่มต้นกล่าวทักทาย หรือเป็นฝ่าย เริ่มต้นการสนทนา นั่นถือเป็นการให้สัมพันธไมตรีกับอีกฝ่ายก่อน หากการกล่าวทักทายเป็นไปอย่างมืออาชีพ ใช้คำพูดในเชิงบวก และมีความกระตือรือร้นด้วยแล้ว ย่อมเป็นการเริ่มต้นที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่ไพศาล เพื่อได้รับความสนใจ ความไว้วางใจ และความรู้สึกที่ดี จากอีกฝ่ายได้ต่อไป
   2.การเปิดบทสนทนาเมื่อต้องพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย
ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ทักษะการพูดเพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่ทัศนคติที่มีจะทำอย่างไรให้สามารถเป็น เพื่อน หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครก็ได้หลังจากพบกันครั้งแรกไม่กี่นาที ทั้งยังสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีงามเอาไว้ตลอดไป
   3.การสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ
การสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้บุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมได้รับทราบ คำพูดมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมากมาย วิธีการเล่าเรื่อง การใช้คำพูดที่มีพลัง สามารถชี้นำ สร้างพลังให้เกิดขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึง ด้วยการเลือกใช้คำพูดที่ช่วยเพิ่มพลัง และเรียงลำดับเรื่องราวที่จะถ่ายทอดอย่างมีจังหวะ นี่จึงเรียกว่าเป็น “ศิลปะในการสื่อสาร”
   4.วิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
การบรรเทาปัญหาความไม่เข้าใจกันในที่ทำงาน ต้องมุ่งเน้นที่การรับฟัง และการทำความเข้าใจกับความ คิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเป็นสำคัญ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถช่วยคลายทุกข์ และสร้างสุขให้เกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน
   5.เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้การพูด
   อาทิ การชื่นชมคนอื่น อานุภาพแห่งรอยยิ้ม ภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ การเปล่งเสียงที่ชัดเจนมั่นใจ การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ และการปลดปล่อยความปรารถนาดี เหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ต้องฝึกฝน เพื่อให้กลายเป็นธรรมชาติและกลายเป็นแบบฉบับของตนเองทั้งสิ้น
   ในการอบรมนี้จะเริ่มต้นที่การปรับทัศนคติ มุมมองความคิด เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในการสร้างมิตรภาพ เพื่อให้เกิดโอกาสในทางหน้าที่การงาน และการเจรจาธุรกิจ ที่เริ่มต้นจากความทรงจำที่ยอดเยี่ยมในการสนทนาตั้งแต่ครั้งแรก และมีเทคนิคดีๆ ที่น่าสนใจหลายประการซึ่งล้วนเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การพูดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในแต่ละเทคนิคง่ายต่อการนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน และการทำงานทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการทักทาย และแนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดในการเปิดบทสนทนาเมื่อต้องพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนวิธีการสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีมุมมองใหม่ๆในการสร้างเสน่ห์ให้การพูด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การทักทาย แนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคสร้างความประทับใจ และเป็นที่จดจำ
      อบรม สัมมนา ทักทายด้วยสิ่งที่เป็นบวก
      อบรม สัมมนา ชมคนให้เป็น
การเปิดบทสนทนาเมื่อต้องพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย
      อบรม สัมมนา ถามคำถาม
      อบรม สัมมนา เปิดเผยข้อมูลบางอย่างของตัวเอง
      อบรม สัมมนา จำชื่อคน และเอ่ยชื่อบ้าง
      อบรม สัมมนา สร้างความประทับใจ
      อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะการฟัง
      อบรม สัมมนา กล่าวลา
การสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเล่าเรื่อง
      อบรม สัมมนา สร้างคำพูดเปี่ยมพลัง
วิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
      อบรม สัมมนา พูดให้น้อยฟังให้มาก
      อบรม สัมมนา สร้างการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา ทำความเข้าใจปัญหา และความรู้สึก
      อบรม สัมมนา สัมผัสใจก่อนให้ข้อมูล
      อบรม สัมมนา ช่วยคิดแก้ปัญหา
เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้การพูด
      อบรม สัมมนา การชื่อชมคนอื่น
      อบรม สัมมนา อานุภาพแห่งรอยยิ้ม
      อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ
      อบรม สัมมนา การเปล่งเสียที่ชัดเจนมั่นใจ
      อบรม สัมมนา การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
      อบรม สัมมนา การปลดปล่อยความปรารถนาดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมจะได้รู้วิธีการทักทาย และแนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ
ผู้เข้าอบรมจะได้แนวคิดในการเปิดบทสนทนาเมื่อต้องพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย
ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนวิธีการสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ
ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
ผู้เข้าอบรมจะได้มีมุมมองใหม่ๆในการสร้างเสน่ห์ให้การพูด

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
เป็นการผสานการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการบรรยายโดยวิทยากร และการร่วมทำกิจกรรมเวิร์คชอปของผู้เข้า รับการอบรม เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และเกิดความเปลี่ยนแปลงตนเอง และมีการสื่อสารที่เป็นมืออาชีพต่อไป
การบรรยาย 40%
เกมส์/Workshop/Role Playing 40%
กรณีศึกษา และ VDO 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม