หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อต้อนรับ AEC - หลักสูตร 1 วัน

(English for Communication in AEC)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อต้อนรับ AEC

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการใช้สื่อสารติดต่อกันระหว่างกันทั่วโลก โดยภาษาอังกฤษถูกนำมาใช้เป็นภาษากลางเพื่อติดต่อทำธุรกิจและเพื่อการศึกษา และยังถูกนำมาใช้ในเป็นภาษากลางระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ประเทศไทย จะร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคม ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานกันได้ อาทิ การทักทายรวมถึงแนะนำตัวทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ, การสนทนาขั้นพื้นฐานเพื่อทำความรู้จักจนถึงการพูดคุยเพื่อเจรจาทางธุรกิจเบื้องต้น ด้วยแนวคิดที่ว่า การเรียนภาษาต้องเรียนรู้แบบธรรมชาติ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยไม่เน้นไวยากรณ์แต่มุ่งความสนใจเฉพาะสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เรียนรู้ที่จะพูดผ่านการฟังอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ, สนใจและรักภาษาอังกฤษมากขึ้น 
   ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นทักษะๆหนึ่ง ซึ่งสามารถพัฒนาได้ หากเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลายรวมถึงเกมส์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นจากตัวผู้เรียนเอง หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาอังกฤษจากความเข้าใจมากกว่าท่องจำ หากพนักงานในองค์กรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจให้กับอง์กรอย่างมาก

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
 สร้างทัศนคติที่ดีขึ้นต่อภาษาอังกฤษ
 มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
 สนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เปิดปมในใจที่คุณที่มีต่อภาษาอังกฤษ
       หลากหลายสาเหตุที่ทำให้ภาษาอังกฤษยาก
       ความลับของภาษาอังกฤษที่คุณไม่เคยรู้ 
       วิธีเรียนภาษา วิธีเลียนแบบธรรมชาติ 
ปิงปอง ในการสร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษ
       Mind map สร้างบทสนทนาอย่างง่ายคุณทำได้ 
       ทักทาย, แนะนำตัวเบื้องต้นในทุกสถานการณ์ 
       วิธีพูดคุยกับเจ้าของภาษาอย่างมีชั้นเชิง

สื่อและวิธีการเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมจะมีได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกับภาษาอังกฤษ
 ผู้เข้าอบรมจะได้จับคู่เพื่อแสดงบทบาทสมมุติในการฝึกสนทนาในหลายสถานการณ์
 ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานที่ต้องพบปะติดต่อลูกค้าชาวต่างชาติ 
 พนักงานที่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 ผู้สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสนทนา

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารCommunicationAEC

แสดงความคิดเห็น