หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Communication)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การสื่อสารจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ การฟังอย่างมีประสิทธิผล การสื่อสารเพื่อการสร้างทีม การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกตรงตามเป้าหมายและการสื่อสารเชิงบวก ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคและวิธีการสื่อสาร อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีและเทคนิคการสื่อสาร ไปประยุกต์ใช้งานในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพอ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เทคนิคและหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3. ทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร (Positive Communication)
4. การติดต่อสื่อสารกับการประสานงานภายในองค์กร
5. เทคนิคการฟัง (Listening Technique)
6. การสื่อสารเพื่อการสร้างทีม (Communication for Team Work)
7. สรุป Q&A
หมายเหตุ กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน, บุคลากรทุกภาคส่วน
 ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารCommunicationการฟัง

แสดงความคิดเห็น