หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน

(Communication for Service Excellence)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือพนักงานในองค์กรที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสื่อสารระหว่างพนักงานกับลูกค้าภายนอกที่มาติดต่อและรับบริการ หากพนักงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันในการทำงาน ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ในทางตรงข้ามหากพนักงานไม่สามารถสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาจเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งเชิงข้อมูล และความสัมพันธ์ ทำให้การทำงานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า เกิดความแตกแยกระหว่างพนักงาน และลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ ส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ดังนั้นหากพนักงานสามารถสื่อสารและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กรและลูกค้าได้ ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนองค์กรจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือพนักงานในองค์กรที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสื่อสารระหว่างพนักงานกับลูกค้าภายนอกที่มาติดต่อและรับบริการ หากพนักงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันในการทำงาน ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ในทางตรงข้ามหากพนักงานไม่สามารถสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาจเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งเชิงข้อมูล และความสัมพันธ์ ทำให้การทำงานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า เกิดความแตกแยกระหว่างพนักงาน และลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ ส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร

ดังนั้นหากพนักงานสามารถสื่อสารและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กรและลูกค้าได้ ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสารกันระหว่างกันในการทำงาน
2. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร ที่มีผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมงาน
3. เสริมสร้างให้พนักงานมีแนวทางในการสื่อสารเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น เพื่อเข้าใจตนเอง (Self-awareness) และเห็นความแตกต่าง เพื่อเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
ความหมายและความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สื่อสารในการบริการ (Emotional Intelligence)
องค์ประกอบของการสื่อสาร (3Vs Visual Vocal Verbal)
การสื่อสารด้วยทัศนคติเชิงบวก - บุคลิกภาพและการใช้ภาษากายในการสื่อสาร
       การใช้คำพูดหรือประโยคเพื่อสื่อสารเชิงบวก
       เทคนิคการตอบปฏิเสธลูกค้าอย่างสุภาพ
การสื่อสารกับลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์ที่ท้าทาย
เทคนิคการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในการบริการ
       สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ
       วิธีการแก้ปัญหาและทำให้ลูกค้ากลับมาพึงพอใจอีกครั้ง
การตั้งเป้าหมายและออกแบบวิธีการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศของตนเอง

แนวทางในการฝึกอบรม
 ดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย Workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5As Process ประกอบด้วย 
       Awareness การตระหนักรู้ 
       Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง 
       Alternative การมองเห็นทางเลือก 
       Aim การตั้งเป้าหมาย 
       Action Plan การวางแผนการลงมือทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการบริการCommunication

แสดงความคิดเห็น