หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

รายละเอียดกิจกรรม
การละลายพฤติกรรมเพื่อความสัมพันธ์และเปิดกว้างทางความคิด 
 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
 ระบบคิดและแก้ปัญหาแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) 
 แบบฝึกหัดแบบกลุ่มและนำเสนอ
 การฝึกความคิดเชื่อมโยง 
 การฝึกความคิดคล่องแคล่ว 
 การฝึกความคิดยืดหยุ่น 
 การฝึกความคิดละเอียดลออ 
 แบบฝึกหัดแบบกลุ่มและนำเสนอ
 บทสรุปความคิดสร้างสรรค์และพลังทางบวกและการนำไปใช้ 


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานและผู้บริหารในองค์กรทุกระดับที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทั้งบริบทส่วนตัวและบริบทกลุ่ม, นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจต่างๆ 

หมายเหตุ 
 รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ร่วมฝึกอบรม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม