หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Communication for High performance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (Communication for High performance)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   การที่องค์กรต่างๆจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งการสื่อสารที่ดี ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมไปถึงการก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในองค์กรอีกด้วย 
   การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานต่างๆ จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างระบบงานที่ดี เพราะถึงแม้มีขั้นตอนในการทำงานที่ดีและพนักงานจะรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร แต่หากขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกันภายในหน่วยงาน รวมถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ภารกิจก็ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. สามารถเข้าใจหลักการรวมถึงหาแนวทางการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ที่ดี
3. เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงาน)
4. เกิดความเข้าใจในตนเอง-ผู้อื่น เรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง และสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความหมาย และความสำคัญของการสื่อสาร 
VDO “ไม่เข้าใจ” (เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร) 
ผลลัพธ์ กับ ความสัมพันธ์ที่ดี 
กุญแจความสำเร็จของการสื่อสาร 
แบบทดสอบวัดทักษะในการสื่อสาร 
กระบวนการในการสื่อสารและบริหารการสนทนา 
กิจกรรม “สิ่งประดิษฐ์พิศวง”(บททดสอบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) 
การให้ Feedback เชิงบวกเพื่อพัฒนาการสื่อสาร 
การนำแนวคิดสู่วิธีการปฏิบัติ(Goal Setting , Commitment , Action Plan (Stop Start Continue)


วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม