หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารแบบเข้าใจความแตกต่างอย่างมีคุณค่า - หลักสูตร 2 วัน
(Empathic Communication for Diversity)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารแบบเข้าใจความแตกต่างอย่างมีคุณค่า (Empathic Communication for Diversity)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน เข้าอกเข้าใจและดูแลทีมงานด้วยหัวใจ (Empathetic Leadership) ให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความต้องการของผู้ร่วมงานโดยการเข้าอกเข้าใจประเด็นที่เกิดขึ้น ไม่มุ่งเน้นที่ความสำเร็จของงานเพียงอย่างเดียว ใช้ความรักความห่วงใยร่วมไปกับการทำงานด้วย
การสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจ (Empathic Communication) บนความแตกต่างของบุคคลทำให้เกิดความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง แล้วเลือกแนวทางการสื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นในความเป็นตัวตนและคุณค่าของบุคคลนั้น โดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายร่วมกันการสื่อสารที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหา โดยเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
     - HO (Report) : การรายงานที่เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
     - REN (Contact) : การประสานงานร่วมกันหลายฝ่ายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
     - SO (Consult) : การปรึกษาหารือที่มีการเตรียมตัวและเปิดใจรับฟัง
การพัฒนาทักษะและเทคนิคในรูปแบบต่างๆ เชิงปฏิบัติการทำให้เกิดความเข้าใจในการสร้างแนวทางการสื่อสารของตัวเอง ที่สอดคล้องกับบุคคลที่มีความแตกต่างได้ โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่คุณค่าของบุคคล แล้วจึงสร้างผลลัพธ์ของงานร่วมกันด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้การบริหารความขัดแย้งเข้าสู่สภาวะสมดุลด้วยการสื่อสารเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่เข้าอกเข้าใจทีมงานด้วยใจ แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่สำคัญของการสื่อสารในฐานะผู้นำด้วยตัวเอง จนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติในสไตล์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสารและพัฒนาทีมงานในรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารและกรณีที่เกิดขึ้นจริง นำไปสู่แนวทางปฏิบัติใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาของการสื่อสารในองค์กรได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : หลักการสื่อสารให้เข้าใจผู้อื่นและทักษะที่ดี
ผู้นำเข้าอกเข้าใจทีมงานด้วยใจ (Empathic Leadership)
      สนุกกับ "คำสำคัญ (Keywords)" สร้างแนวความคิด
      ผู้นำทั่วไป V.S. ผู้นำด้วยหัวใจ
      ความหมายของผู้นำแบบ Empathic Leadership
      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
      การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานที่คุณค่า
      Workshop: ความแตกต่างของ Empathic Leadership
หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน (Empathic Communication)
      หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      ความหมายของการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
      การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น (Empathy Personal Mapping)
      การสร้างความไว้วางใจให้ทีมงาน (Trust)
      กิจกรรม : การเข้าใจผู้อื่นด้วย (Empathy Map)
การพัฒนาทักษะการใช้คำถามอย่างชาญฉลาด
      การเรียนรู้และเข้าใจที่มาของคำถาม
      การใช้คำถามประเภทต่างๆ (Type of Questioning)
      หลักการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
      แก่นสำคัญของการใช้คำถามกับสถานการณ์ต่างๆ
      Role Playing : การประยุกต์ใช้คำถามด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟัง
      เทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      การฟังเชิงรุกที่คุณค่าของบุคคล
      การประยุกต์ใช้การรับฟังกับสถานการณ์ต่างๆ
      Role Playing : การประยุกต์ใช้การฟังกับเหตุการณ์ต่างๆ

DAY II : เทคนิคการสื่อสารและการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ
 ปรัชญาการสื่อสารด้วย Ho-Ren-So สำหรับผู้บริหาร
      การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของ Ho-Ren-So
      เทคนิคการรับฟังรายงานอย่างเข้าใจ (Ho)
      เทคนิคการประสานงานให้ได้งาน (Ren)
      เทคนิคการปรึกษาหารืออย่างมีคุณภาพ (So)
      Role Playing : การประยุกต์ใช้ Ho-Ren-So เชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการพูดคุยและติดตามงานด้วย CFR Model
      การสร้างบทสนทนาที่ดี (Conversation)
      การสะท้อนประเด็นสำคัญ (Feedback)
      การชื่นชมและยอมรับ (Recognition)
      การจูงใจให้พัฒนา (Persuasion)
      Role Playing : การพัฒนาเทคนิค CFR
เทคนิคการโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็ง
      การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching)
      การโค้ชด้วยการ์ดคุณค่า (Coaching Card)
      การโค้ชด้วยเรื่องเล่า (Story Coaching)
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ชที่คุณค่า
การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
      ประเด็นสำคัญทีก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
      การเจรจาต่อรองอย่างมีคุณค่า
      องค์ประกอบของการเจรจาต่อรอง
      กิจกรรม: การเจรจาต่อรองลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง