หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารและการจูงใจเพื่อลดข้อขัดแย้ง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารและการจูงใจเพื่อลดข้อขัดแย้ง

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work) การพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะการสื่อสารและการจูงใจที่ดีในการติดต่อ ประสานงานกันภายในทีมและภายนอกทีม ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างมาก
ทักษะที่สำคัญของการสื่อสารและการจูงใจที่ดี เช่น...
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ (Mindset)
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
      อบรม สัมมนา การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
การประยุกต์ใช้การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิผลของงานเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องพัฒนาให้บุคลากร สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะการทำงานร่วมกันย่อมมีแนวความคิดที่ต่างกันโอกาส เกิดข้อขัดแย้งจึงมีสูง หากทุกคนช่วยกันสื่อสาร เพื่อลดข้อขัดแย้งก็จะทำให้องค์กรพัฒนาผลงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการที่สำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์, การจูงใจผู้อื่นและการบริหารความขัดแย้งแล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ของการสื่อสารที่ดีและจูงใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองในการพัฒนาการสื่อสารที่ดีได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาตัวเองกับสถานการณ์จริงและนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงจนกลายเป็นธรรมชาติใหม่

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร จูงใจด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการสื่อสารและการจูงใจ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop : เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การสื่อสารสร้างสัมพันธ์และการจูงใจ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจูงใจอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักสื่อสารที่ดี
      อบรม สัมมนา ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
      อบรม สัมมนา ทักษะการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
      อบรม สัมมนา ทักษะการรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      อบรม สัมมนา ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง
การสื่อสารและจูงใจเพื่อลดข้อขัดแย้งภายในทีม
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Conflict Management)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้งทันที
      อบรม สัมมนา การสร้างแนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้การสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง