หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารและการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยความฉลาดทางอารมณ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Communication & Feedback with EQ)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารและการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยความฉลาดทางอารมณ์ (Communication & Feedback with EQ)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work) การพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะการสื่อสารและการจูงใจที่ดีในการติดต่อ ประสานงานกันภายในทีมและภายนอกทีม ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างมาก
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี ต้องให้ความสำคัญกับเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
ที่ดี เพราะเมื่อมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้รับฟังอาจเกิดความรู้สึกเชิงลบเกิดขึ้นเสมอๆ ทั้งๆ ที่ผู้ที่ตั้งใจ Feedback มีเจตนาที่ดีในการชี้แจง แนะนำ หรือสื่อสารสิ่งที่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ แต่ผลลัพธ์กลับเป็นตรงกันข้ามเพราะเทคนิคที่ใช้ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ไม่ใช่แค่การพูดในเรื่องที่เป็นจริง และใช้คำพูดที่ดีๆ เท่านั้น แต่ผู้ที่ต้องการให้ข้อมูลป้อนกลับควรมีทักษะที่ดีด้วย เช่น
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งความคิดและความรู้สึก
      อบรม สัมมนา การรับฟังให้เข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ใช้มาตรฐานของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่ง
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามให้เกิดความชัดเจน ไม่ตีความไปเอง
      อบรม สัมมนา การแนะนำที่เรื่องราวไม่ใช่ที่ตัวบุคคล
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังที่ดี ช่วยทำให้สามารถมองผู้ที่เราสื่อสารด้วยทัศนคติที่ดี สามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) ได้ และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่คุณค่า (Value) ของบุคคล ก็ช่วยลดข้อขัดแย้งในการทำงานได้ ทำให้บุคคลที่เราให้ข้อมูลป้อนกลับมีทัศนคติที่ดีต่อเราด้วย


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการที่สำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์, การจูงใจผู้อื่นและการบริหารความขัดแย้งแล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ของการสื่อสารที่ดีและจูงใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดีและสามารถนำไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อสร้างกิจกรรมและการแสดงบทบาทสมมติให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะบุคคลด้วย Brain Base
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร จูงใจด้วยตัวเอง
การพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (DO)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคของตัวเอง (EQ)
      อบรม สัมมนา Role Playing : กิจกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างแนวทางการให้ Feedback ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การติ-ชม ผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์
เทคนิคการฟังและสื่อสารที่คุณค่า (Value) ของบุคคลด้วย EQ
      อบรม สัมมนา การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ด้วยกรอบความคิดที่ดี
      อบรม สัมมนา สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่คุณค่าของเขา
      อบรม สัมมนา Role Playing : การสื่อสารและป้อนกลับที่คุณค่าของบุคคล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง