หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารในสภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Crisis Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารในสภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิผล (Effective Crisis Communication)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะโลกยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกัน ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โอกาสที่สภาวะวิกฤตจะถูกนำไปตีความในเชิงลบ เป็นไปได้สูงและรวดเร็วมาก การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารในสภาวะวิกฤต ช่วยทำให้สามารถจัดการสภาวะวิกฤตให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรได้เป็นอย่างมาก
การพัฒนาผู้นำการสื่อสารในองค์กร และการเป็นนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร ก็จะทำให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์อันไม่พึ่งประสงค์ได้ ช่วยลดความรุนแรงของสภาวะวิกฤตให้คลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว โดยการเรียนรู้เทคนิค “การสื่อสารในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication)” และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง
การเลือกใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลมาดำเนินการจัดการสภาวะวิกฤตด้วยการสื่อสารที่มีรูปแบบดำเนินการอย่างเป็นระบบ วางแผนงานอย่างชัดเจน มีบุคลากรที่รับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ ก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการสภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงในยุคปัจจุบันวัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ดีในสภาวะวิกฤต และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการวิกฤต ประเมินเหตุการณ์ต่างๆ แล้วกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสภาวะวิกฤตคลี่คลายได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบและพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำการสื่อสารองค์กรในการนำไปใช้กับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารสภาวะวิกฤตให้เหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าต่อองค์กรมากที่สุด


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารสภาวะวิกฤต (Crisis Management)
      ความหมายของสภาวะวิกฤต (Crisis)
      การบริหารจัดการสภาวะวิกฤต (Crisis Management)
      การประเมินสภาวะวิกฤตด้านต่างๆ
      กระบวนการจัดการให้สถานการณ์คลี่คลาย
      Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารสภาวะวิกฤต
หลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ตรงประเด็น (Issue Communication)
      หลักการจัดการประเด็นสำคัญ (Issue Management)
      การประชาสัมพันธ์และสื่อสารขององค์กร (Corporate Communication)
      บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของนักสื่อสารองค์กร
      การสร้างบทสนทนาที่ประเด็นสำคัญ (Crucial Conversation)
      กิจกรรม : การออกแบบแนวทางการสื่อสารให้ตรงประเด็น
กลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication)
      การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตขององค์กร (Corporate Risk)
      หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
      การสร้างทีมงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication Team)
      กลยุทธ์การสื่อสารในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication Strategy)
      Workshop : กำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การสื่อสารจัดการสภาวะวิกฤตด้วยเทคโนโลยี (Digital Crisis Communication)
      การวิเคราะห์ข้อมูลสู่กลยุทธ์การสื่อสาร (Data Analytics for Communication)
      กลยุทธ์การสื่อสารผ่าน Social Media อย่างมีประสิทธิผล
      ผู้บริหารสื่อสารในสภาวะวิกฤต (CEO Public Communication)
      การสร้าง Platform ให้ข้อมูลอัตโนมัติ
      กิจกรรม : เลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในสภาวะวิกฤต
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ