หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารในสภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Crisis Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารในสภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิผล (Effective Crisis Communication)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะโลกยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกัน ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โอกาสที่สภาวะวิกฤตจะถูกนำไปตีความในเชิงลบ เป็นไปได้สูงและรวดเร็วมาก การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารในสภาวะวิกฤต ช่วยทำให้สามารถจัดการสภาวะวิกฤตให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรได้เป็นอย่างมาก
การพัฒนาผู้นำการสื่อสารในองค์กร และการเป็นนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร ก็จะทำให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์อันไม่พึ่งประสงค์ได้ ช่วยลดความรุนแรงของสภาวะวิกฤตให้คลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว โดยการเรียนรู้เทคนิค “การสื่อสารในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication)” และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง
การเลือกใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลมาดำเนินการจัดการสภาวะวิกฤตด้วยการสื่อสารที่มีรูปแบบดำเนินการอย่างเป็นระบบ วางแผนงานอย่างชัดเจน มีบุคลากรที่รับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ ก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการสภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงในยุคปัจจุบันวัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ดีในสภาวะวิกฤต และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการวิกฤต ประเมินเหตุการณ์ต่างๆ แล้วกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสภาวะวิกฤตคลี่คลายได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบและพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำการสื่อสารองค์กรในการนำไปใช้กับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารสภาวะวิกฤตให้เหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าต่อองค์กรมากที่สุด


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารสภาวะวิกฤต (Crisis Management)
      ความหมายของสภาวะวิกฤต (Crisis)
      การบริหารจัดการสภาวะวิกฤต (Crisis Management)
      การประเมินสภาวะวิกฤตด้านต่างๆ
      กระบวนการจัดการให้สถานการณ์คลี่คลาย
      Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารสภาวะวิกฤต
หลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ตรงประเด็น (Issue Communication)
      หลักการจัดการประเด็นสำคัญ (Issue Management)
      การประชาสัมพันธ์และสื่อสารขององค์กร (Corporate Communication)
      บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของนักสื่อสารองค์กร
      การสร้างบทสนทนาที่ประเด็นสำคัญ (Crucial Conversation)
      กิจกรรม : การออกแบบแนวทางการสื่อสารให้ตรงประเด็น
กลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication)
      การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตขององค์กร (Corporate Risk)
      หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
      การสร้างทีมงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication Team)
      กลยุทธ์การสื่อสารในสภาวะวิกฤต (Crisis Communication Strategy)
      Workshop : กำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การสื่อสารจัดการสภาวะวิกฤตด้วยเทคโนโลยี (Digital Crisis Communication)
      การวิเคราะห์ข้อมูลสู่กลยุทธ์การสื่อสาร (Data Analytics for Communication)
      กลยุทธ์การสื่อสารผ่าน Social Media อย่างมีประสิทธิผล
      ผู้บริหารสื่อสารในสภาวะวิกฤต (CEO Public Communication)
      การสร้าง Platform ให้ข้อมูลอัตโนมัติ
      กิจกรรม : เลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในสภาวะวิกฤต
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร