หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร ทำงานเป็นทีมเวิร์คด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน
(Communication for Team Working with Six Thinking Hats)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร ทำงานเป็นทีมเวิร์คด้วยหมวก 6 ใบ (Communication for Team Working with Six Thinking Hats)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่การทำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์คในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะการสื่อสารเป็นการพูดคุย 2 ทาง (Team Way Communication) โดยเข้าใจความแตกต่างของบุคคล แล้วปรับวิธีการสื่อสาร มุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

การทำงานเป็นทีมเวิร์ค เป็นการทำงานแบบให้ความช่วยเหลือ และยอมรับความคิดที่แตกต่างไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง เลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำความแตกต่างมาเสริมซึ่งกันและกัน (Synergy) ไม่ทำงานแบบไซโล และทำตามหน้าที่เท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ที่เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันแบบแตกต่างตามทิศทางของหมวกแต่ละใบ ก็จะทำให้ได้แนวทางการปฏิบัติตัวตามคุณลักษณะของหมวกแต่ละใบแบบส่งเสริมให้เห็นรอบด้านและรอบคอบมากขึ้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หลักการสื่อสารที่ดี เกิดความเข้าใจในประเด็นสำคัญของการสื่อสารแบบทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เข้าใจการใช้หมวก 6 ใบ แล้วประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เทคนิคการใช้หมวกให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ได้ดีมากยิ่งขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานข้ามสายงานแบบทีมเวิร์คได้ทันที ด้วยกิจกรรมต่างๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       สำรวจแนวความคิดในการสื่อสารที่ดี
       นิยาม ความหมาย ของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
       ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสาร
       หลักการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
       กรอบความคิดของการสื่อสาร (Communication Mindset)
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสารทำงานเป็นทีมเวิร์ค
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
       คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ (Brain Base)
       ทิศทางของการใช้หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
       เทคนิคการฟังของการใส่หมวกแต่ละใบ
       เทคนิคการใช้คำถามตอนใส่หมวกแต่ละใบ
       กิจกรรม : การจับกลุ่มสร้างบทสนทนาด้วยการใช้หมวก
เทคนิคของการใช้หมวก 6 ใบในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
       การเรียนรู้และเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์
       สาเหตุของการสื่อสารแล้วเกิดข้อขัดแย้ง
       การใช้หมวก 6 ใบสร้างแนวทางการสื่อสารที่ดี
       กิจกรรม : กำหนดแนวทางการสื่อสารกับบุคคลที่แตกต่าง
       Role Playing : การเลือกใช้หมวกให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน
การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
       หลักการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยหมวก 6 ใบ
       หลักการประชุมร่วมกันด้วยหมวก 6 ใบ
       หลักการทำงานข้ามสายงานด้วยหมวก 6 ใบ
       กิจกรรม : การทำงานเป็นทีมเวิร์คด้วยหมวก 6 ใบ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม