หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร นำเสนอจูงใจผู้อื่นลดข้อขัดแย้ง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / การสื่อสาร นำเสนอจูงใจผู้อื่นลดข้อขัดแย้ง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารที่ดี จูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิด ลดข้อขัดแย้ง สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมาย เมื่อเพิ่มเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ก็จะทำให้การนำเสนอแนวความคิดได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น 
การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยคุณลักษณะของบุคคล ทำให้เกิดความเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้การสื่อสาร นำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการและคุณลักษณะของบุคคลแต่ละประเภท ก็จะทำให้สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น 

การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่กรอบความคิด (Mindset) ของเขา จะทำให้การนำเสนอ & เจรจาต่อรอง ดำเนินไปด้วยดี ลดข้อขัดแย้งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถนำเสนอได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจูงใจในด้านต่างๆ จะทำให้ผู้สื่อสารสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ลดข้อขัดแย้งและเกิดความสุขในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น เช่น
       การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การใช้คำถามจูงใจแนวความคิด (Question)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที กับสถานการณ์จริงของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการเข้าใจผู้อื่นและรับฟังผู้อื่นได้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจให้เขาคล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และฝึกฝนปฏิบัติจริงจนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่น ทำให้การนำเสนอและเจรจาต่อรองเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
       หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
       หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี 
       หลักการสำคัญของการลดข้อขัดแย้ง 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร จูงใจด้วยตัวเอง 
การสร้าง Mindset การนำเสนอและการสื่อสารอย่างมั่นใจ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารสมอง (NLP)
      นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คือ
       การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง 
       กิจกรรม : การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลแต่ละแบบ 
       Workshop : การออกแบบเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจูงใจอย่างมีประสิทธิผล 
       ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์ 
       ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
       ทักษะการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
       ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       กิจกรรม : การฟังให้เข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง 
       Workshop : การสื่อสารจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด 
การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่น 
       การเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง 
       จุดประสงค์ของการเจราต่อรอง (Negotiation)
       การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Conflict Management)
       การนำเสนอ & การเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ 
       Role Playing : การสื่อสารและเจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้ง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารCommunicationการฟังเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น