หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร นำเสนอจูงใจผู้อื่นลดข้อขัดแย้ง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร นำเสนอจูงใจผู้อื่นลดข้อขัดแย้ง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารที่ดี จูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิด ลดข้อขัดแย้ง สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมาย เมื่อเพิ่มเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ก็จะทำให้การนำเสนอแนวความคิดได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น 
การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยคุณลักษณะของบุคคล ทำให้เกิดความเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้การสื่อสาร นำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการและคุณลักษณะของบุคคลแต่ละประเภท ก็จะทำให้สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น 

การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่กรอบความคิด (Mindset) ของเขา จะทำให้การนำเสนอ & เจรจาต่อรอง ดำเนินไปด้วยดี ลดข้อขัดแย้งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถนำเสนอได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจูงใจในด้านต่างๆ จะทำให้ผู้สื่อสารสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ลดข้อขัดแย้งและเกิดความสุขในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น เช่น
       การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การใช้คำถามจูงใจแนวความคิด (Question)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที กับสถานการณ์จริงของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการเข้าใจผู้อื่นและรับฟังผู้อื่นได้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจให้เขาคล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และฝึกฝนปฏิบัติจริงจนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่น ทำให้การนำเสนอและเจรจาต่อรองเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
       หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
       หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี 
       หลักการสำคัญของการลดข้อขัดแย้ง 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร จูงใจด้วยตัวเอง 
การสร้าง Mindset การนำเสนอและการสื่อสารอย่างมั่นใจ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารสมอง (NLP)
      นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คือ
       การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง 
       กิจกรรม : การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลแต่ละแบบ 
       Workshop : การออกแบบเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจูงใจอย่างมีประสิทธิผล 
       ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์ 
       ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
       ทักษะการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
       ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       กิจกรรม : การฟังให้เข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง 
       Workshop : การสื่อสารจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด 
การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่น 
       การเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง 
       จุดประสงค์ของการเจราต่อรอง (Negotiation)
       การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Conflict Management)
       การนำเสนอ & การเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ 
       Role Playing : การสื่อสารและเจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้ง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ